Tài liệu

3.6 Sale - kpi su phan nan khach hang

12/09/2018
0 trang
0
0
background image

KPI sự phàn nàn của khách hàng 

 
 
1.  Phàn nàn được giải quyết trong lần đầu tiên 
 
-  Công thức = tổng số phàn nàn giải quyết lần đầu tiên / tổng số phàn nàn. 
 
-  Chỉ số này càng cao chứng tỏ hiệu quả dịch vụ khách hàng của bạn rất tốt. 
 
-  Bạn có thể tính thêm các chỉ số khiếu nại lần 2,3. 

 

2.  Tỷ lệ phản hồi nhanh: 
 
-  Công thức = số phản hồi nhanh/tổng sổ phàn nàn. 
 
-  Tỷ lệ này được tính thông qua các đợt khảo sát về ý kiến của khách hàng. 

 

3.  Số khiếu nại tranh chấp: 
 
-  Là số khiếu nại dẫn đến tranh chấp giữa công ty và khách hàng. 
 
-  Chỉ số này được đo bằng tổng số khiếu nại tranh chấp và tỷ lệ tranh chấp/tổng số 

khiếu nại. 
 

4.  Tỷ lệ số khách hàng khiếu nại 
 
-  Công thức = tổng số khách hàng khiếu nại/tổng số khách hàng. 
 
-  Tỷ lệ này càng cao, chứng tỏ sản phẩm hay dịch vụ của bạn đang rất có vấn đề. 
 
5.   Tỷ lệ khiếu nại theo lĩnh vực 
 
-  Khi nhận được khiếu nại, sau mỗi tháng, các thành viên liên quan cần tập hợp và 

phân loại các khiếu nại theo lĩnh vực, nguyên nhân khác nhau. 

 
-  Sau đó sắp xếp theo thứ tự giảm dần. 
 
-  Bạn cần tập trung giải quyết các khiếu nại theo thứ tự từ trên xuống theo nguyên tắc 

pareto. 

Mô tả tài liệu

Để đánh giá công việc dựa trên chỉ số BSC,bạn cần nắm chắc lý thuyết kèm với tài liệu biểu mẫu hướng dẫn, tất cả đều có ở đây.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6037
10 tài liệu
0
7621
4 tài liệu
0
3133
4 tài liệu
0
3057
6 tài liệu
0
2157
1 tài liệu
0
1161

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6037
12/09/2018
10 tài liệu
0
7923
12/09/2018
10 tài liệu
0
7621
12/09/2018
4 tài liệu
0
3133
12/09/2018
4 tài liệu
0
3057
12/09/2018
6 tài liệu
0
2157
12/09/2018
1 tài liệu
0
1161