Tài liệu

3.5 Sale - kpi khach hang trung thanh

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI khách hàng trung thành

1. Số khách hàng mất mát

-

Là tổng số khách hàng không mua hàng của bạn nữa.

-

Số khách hàng này bao gồm: số khách hàng mua hàng lầu đầu và khách hàng trung 
thành bỏ đi.

2. Tỷ lệ khách hàng bị mất sau khi mua hàng lầu đầu:

-

Bằng tổng số khách hàng mua hàng lần đầu bỏ đi/tổng số khách hàng mua hàng lần 
đầu.

-

Tỷ lệ này thấp có thể do các nguyên nhân: sản phẩm của bạn không phù hợp, sản 
phẩm tốt nhưng quảng cáo không tốt dẫn đến khách hàng không phải mục tiêu lại đi 
mua hàng của bạn.

3. Tỷ lệ khách hàng trung thành bị mất:

-

Bằng tổng số khách hàng trung thành bị mất / tổng số khách hàng trung thành hiện có.

-

Đây là một tỷ lệ nghiêm trọng nhất mà bạn cần phải lưu ý: các nguyên nhân có thể là:
sản phẩm dịch vụ ngày càng kém, xuất hiện các sản phẩm tốt hơn với giá cạnh tranh, 
sản phẩm của bạn không có tính cách…

4. Vòng đời trung bình của một khách hàng

-

Tỷ lệ này bằng tổng thời gian mối quan hệ với khách hàng / tổng số khách hàng đã 
quan hệ.

5. Tỷ lệ khách hàng quay lại

-

Tỷ lệ khách hàng mua hàng 2 lần trở lên / tổng số khách hàng.

-

Tỷ lệ này cao cho biết sản phẩm này hấp dẫn khách hàng, tuy vậy bạn cần xem xét 
những người quay lại/quay đi có đúng là khách hàng mục tiêu không?

6. Tỷ lệ khách hàng mới:

-

Là tỷ lệ số khách hàng mới bạn kiếm được trong một thời gian

-

Tỷ lệ này quá cao chứng tỏ: hoặc là bạn đang mở rộng kinh doanh hoặc là bạn đang 
mất khách hàng trung thành

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
979
10 tài liệu
0
6491
4 tài liệu
0
2129
4 tài liệu
0
2225
3 tài liệu
0
1865
4 tài liệu
0
2239
1 tài liệu
0
1624
1 tài liệu
0
6998

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
1 tài liệu
0
979
17/01/2019
10 tài liệu
0
6491
17/01/2019
4 tài liệu
0
2129
17/01/2019
4 tài liệu
0
2225
17/01/2019
3 tài liệu
0
1865
17/01/2019
4 tài liệu
0
2239
17/01/2019
1 tài liệu
0
1624
17/01/2019
1 tài liệu
0
6998