Tài liệu

3.5 Sale - kpi khach hang trung thanh

12/09/2018
0 trang
0
0
background image

KPI khách hàng trung thành 

 

 

1.  Số khách hàng mất mát 
 
-  Là tổng số khách hàng không mua hàng của bạn nữa. 
 
-  Số khách hàng này bao gồm: số khách hàng mua hàng lầu đầu và khách hàng trung 

thành bỏ đi. 

 

2.  Tỷ lệ khách hàng bị mất sau khi mua hàng lầu đầu: 
 
-  Bằng tổng số khách hàng mua hàng lần đầu bỏ đi/tổng số khách hàng mua hàng lần 

đầu. 

 
-  Tỷ lệ này thấp có thể do các nguyên nhân: sản phẩm của bạn không phù hợp, sản 

phẩm tốt nhưng quảng cáo không tốt dẫn đến khách hàng không phải mục tiêu lại đi 
mua hàng của bạn. 

 
3.  Tỷ lệ khách hàng trung thành bị mất: 
 
-  Bằng tổng số khách hàng trung thành bị mất / tổng số khách hàng trung thành hiện có. 
 
-  Đây là một tỷ lệ nghiêm trọng nhất mà bạn cần phải lưu ý: các nguyên nhân có thể là: 

sản phẩm dịch vụ ngày càng kém, xuất hiện các sản phẩm tốt hơn với giá cạnh tranh, 
sản phẩm của bạn không có tính cách… 

 

4.  Vòng đời trung bình của một khách hàng 
 
-  Tỷ lệ này bằng tổng thời gian mối quan hệ với khách hàng / tổng số khách hàng đã 

quan hệ. 

 
5.  Tỷ lệ khách hàng quay lại 
 
-  Tỷ lệ khách hàng mua hàng 2 lần trở lên / tổng số khách hàng. 
 
-  Tỷ lệ này cao cho biết sản phẩm này hấp dẫn khách hàng, tuy vậy bạn cần xem xét 

những người quay lại/quay đi có đúng là khách hàng mục tiêu không? 

 
6.  Tỷ lệ khách hàng mới: 
 
-  Là tỷ lệ số khách hàng mới bạn kiếm được trong một thời gian 
 
-  Tỷ lệ này quá cao chứng tỏ: hoặc là bạn đang mở rộng kinh doanh hoặc là bạn đang 

mất khách hàng trung thành 

 

Mô tả tài liệu

Để đánh giá công việc dựa trên chỉ số BSC,bạn cần nắm chắc lý thuyết kèm với tài liệu biểu mẫu hướng dẫn, tất cả đều có ở đây.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6069
10 tài liệu
0
7641
4 tài liệu
0
3142
4 tài liệu
0
3071
6 tài liệu
0
2164
1 tài liệu
0
1162

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6069
12/09/2018
10 tài liệu
0
7947
12/09/2018
10 tài liệu
0
7641
12/09/2018
4 tài liệu
0
3142
12/09/2018
4 tài liệu
0
3071
12/09/2018
6 tài liệu
0
2164
12/09/2018
1 tài liệu
0
1162