Tài liệu

3.2 sale - kpi cua nhan vien sale

12/09/2018
0 trang
0
0
background image

KPI của sale rep 

 
 
1.  Tỷ lệ phản hồi / tổng số gửi đi 
 
-  Công thức = tổng số phản hồi khách hàng / tổng số thông tin gửi tới khách hàng. 
 
-  Tỷ lệ này đo lường hiệu quả của marketing trực tiếp của các sale rep. 
 
-  Các chương trình markeing trực tiếp có thể là gửi thư, gửi email…. 

 

2.  Thời gian để trả lời mỗi yêu cầu của khách hàng 
 
-  Đối với các trường hợp thời gian để trả lời có thể phát sinh dài thì việc đo lường chi 

tiêu này là hữu ích để có phản hồi nhanh chóng tới khách hàng. 

 
3.  Tỷ lệ kiếm được khách hàng 
 
-  Là tỷ lệ khách hàng kiếm được trên tổng số khách hàng đã tiếp xúc. 
 
-  Ngoài ra, còn tỷ lệ khách hàng kiếm được / tổng số khách hàng đã nhận được phản 

hồi. Lưu ý: số khách hàng đã nhận được phản hồi = tổng số phản hồi và số không 
phản hồi. 

 
4.  Số khách hàng /nhân viên 
 
-  Chỉ số này là tổng số khách hàng trên / số NV sale, tức là 1 nhân viên sale thì kiếm 

được hay phục vụ bao nhiêu khách hàng. 

 
5.  Số cuộc hẹn trung bình mỗi sale rep 
 
-  Công thức = tổng số cuộc hẹn trung bình mỗi khách hàng của từng sale rep. 
 
-  Tỷ lệ này đo lường độ khó trong việc thuyết phục khách hàng và khả năng thuyết 

phục của từng sale rep. 

 
6.  Tỷ lệ sale rep trên chỉ tiêu doanh số 
 
-  Công thức = tổng số sale rep đạt chỉ tiêu doanh số / tổng số sale hiện có. 
 
-  Tỷ lệ này đo lường hiệu quả của lực lượng bán hàng của công ty. 
 
7.  Doanh số trung bình/NV sale 
 
-  Bằng tổng doanh số của toàn bộ nhân viên / số nhân viên. 
 

background image

8.  Doanh số trung bình của khách hàng/ mỗi NV 
 
-  Bằng tổng doanh số của NV/ tổng số khách hàng của NV đó. 
 
9.  Chi phí giành được khách hàng mới 
 

 

-  Bằng tổng các chi phí để giành được một khách hàng mới. 
 
10. Sự thay thế nhân viên = tổng số NV tuyển/tổng số NV nghỉ 
 
-  Công thức = tổng số nhân viên đã tuyển / tổng số nhân viên theo kế hoạch. 
 
-  Tỷ lệ này đo lường mức độ luân chuyển nhân viên của bộ phận sale. 
 
-  Ngoài ra còn một tỷ lệ khác là vòng đời của nhân viên sale – tổng thời gian của tất cả 

NV sale (kể cả nghỉ việc)/ tổng số nhân viên (kể cả nghỉ việc). 

 
11. Thời gian tuyển dụng và huấn luyện sale rep đạt đến quota 
 
-  Là tổng thời gian để huấn luyện một nhân viên sale đạt được chỉ tiêu doanh số của 

công ty. 

 
13.  Chi phí lực lượng bán hàng 
 
-  Chi phí lương 
 
-  Chi phí bán hàng/khách hàng (bao gồm tất cả các dụng cụ, các poster…cho mỗi 

khách hàng). 

Mô tả tài liệu

Để đánh giá công việc dựa trên chỉ số BSC,bạn cần nắm chắc lý thuyết kèm với tài liệu biểu mẫu hướng dẫn, tất cả đều có ở đây.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5421
4 tài liệu
0
2147
6 tài liệu
0
1416
4 tài liệu
0
2220
1 tài liệu
0
831
10 tài liệu
0
4163

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
5421
12/09/2018
4 tài liệu
0
2147
12/09/2018
10 tài liệu
0
5584
12/09/2018
6 tài liệu
0
1416
12/09/2018
4 tài liệu
0
2220
12/09/2018
1 tài liệu
0
831
12/09/2018
10 tài liệu
0
4163