Tài liệu

3.1 Mo ta cong viec Truong phong cung ung

30/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1874
2 tài liệu
0
1050
5 tài liệu
0
2243
9 tài liệu
0
2736
7 tài liệu
0
2968
10 tài liệu
0
3398
1 tài liệu
0
571
10 tài liệu
0
3884
10 tài liệu
0
3669
4 tài liệu
0
1314
5 tài liệu
0
2161
4 tài liệu
0
2085
3 tài liệu
0
1395
1 tài liệu
0
565
4 tài liệu
0
1313
7 tài liệu
0
2362
3 tài liệu
0
673
7 tài liệu
0
2139
10 tài liệu
0
3160
10 tài liệu
0
3333
10 tài liệu
0
3490
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2328
8 tài liệu
0
2543
5 tài liệu
0
1924
10 tài liệu
0
4183
9 tài liệu
0
2832
10 tài liệu
0
3060
6 tài liệu
0
1867
10 tài liệu
0
3032
6 tài liệu
0
1815
8 tài liệu
0
2422
5 tài liệu
0
1694
6 tài liệu
0
1846
8 tài liệu
0
2298
10 tài liệu
0
3155
8 tài liệu
0
2443
10 tài liệu
0
3112

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
1874
28/01/2019
10 tài liệu
0
4512
28/01/2019
2 tài liệu
0
1050
30/01/2019
10 tài liệu
0
4092
28/01/2019
5 tài liệu
0
2243
30/01/2019
9 tài liệu
0
2736
28/01/2019
7 tài liệu
0
2968
28/01/2019
10 tài liệu
0
3398
28/01/2019
1 tài liệu
0
571
28/01/2019
10 tài liệu
0
3884
28/01/2019
10 tài liệu
0
3669
28/01/2019
4 tài liệu
0
1314
28/01/2019
5 tài liệu
0
2168
28/01/2019
3 tài liệu
0
1325
28/01/2019
5 tài liệu
0
1940
28/01/2019
5 tài liệu
0
2161
28/01/2019
4 tài liệu
0
2085
28/01/2019
3 tài liệu
0
1395
28/01/2019
7 tài liệu
0
2760
28/01/2019
1 tài liệu
0
565
28/01/2019
4 tài liệu
0
1313
28/01/2019
7 tài liệu
0
2362
28/01/2019
3 tài liệu
0
673
28/01/2019
7 tài liệu
0
2139
28/01/2019
10 tài liệu
0
3160
28/01/2019
10 tài liệu
0
3333
28/01/2019
10 tài liệu
0
3490
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2328
28/01/2019
8 tài liệu
0
2543
28/01/2019
5 tài liệu
0
1924
28/01/2019
10 tài liệu
0
4183
28/01/2019
9 tài liệu
0
2832
28/01/2019
10 tài liệu
0
3060
28/01/2019
6 tài liệu
0
1867
28/01/2019
10 tài liệu
0
3032
28/01/2019
6 tài liệu
0
1815
28/01/2019
8 tài liệu
0
2422
28/01/2019
5 tài liệu
0
1694
28/01/2019
6 tài liệu
0
1846
28/01/2019
8 tài liệu
0
2298
28/01/2019
10 tài liệu
0
3155
28/01/2019
8 tài liệu
0
2443
28/01/2019
10 tài liệu
0
3112