Tài liệu

3 Test IQ 3

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT              

                                  Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

ĐỀ THI SỐ 1

(Thời gian 15 phút)

Họ và tên: …………………………………………………………………………
Vị trí dự tuyển: ………………………………, ngày: …………/………/20……

1. Tìm những con số còn thiếu:

1

4

7

10

……………………

2. Tìm con số còn thiếu:

7

9

8

10

9

………………………

3. Gạch dưới tên (viết đảo lộn) của người không phải là nhà văn nổi tiếng

GUHO

BERTFLAU

CAPISSO

ZACBAL

4. Từ nào trong dấu ngoặc vừa tạo thành phần đuôi của một từ đầu, vừa là phần 

đầu của một từ thứ hai (đồng nghĩa với REBONDIE tròn trỉnh)

E (……………………………………) UR

5. Hình nào cần tách riêng

6. Tìm số còn thiếu

8

17

7

15

11

12

22

16

?

8

13

9

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                  Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

7. Hình nào trong 6 hình dưới bổ sung cho loạt hình trên:

?

1

2

3

4

5

6

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                  Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

8. Tìm chữ còn thiếu:

F

I

M

P

…………………………

9. Tìm từ khác thay từ “TISSU” trong ngoặc

E + (TISSU) = ASTRE

10. Từ nào trong ngoặc bổ sung đầy đủ cho từ đầu và là đoạn đầu của từ thứ hai 

(đồng nghĩa với từ attapé)

11. Gạch dưới những từ ở hàng thứ 2 có liên quan ở hàng thứ nhất

COL (cổ) NEZ (mũi) POT (khỉ) AME (hồn) 

BRAOS (tay) EAU (nước) OCOL (mắt) VIOLON (vĩ cầm)

12. Từ nào trong 4 từ sau đây không phải tên của một thành phố Châu Au (viết đảo

ngược)

NEBRIL

CACHOGI

DRENLOS

SIVENE

13. Tìm một từ đồng nghĩa với từ này:

Apparence Melodie (………………………………)

14. Tìm con số còn thiếu:

4

3

2

5

9

5

3

11ss

11

7

5

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
677
0 trang
0
1407
0 trang
0
1159
0 trang
0
668
0 trang
0
654
0 trang
0
530
0 trang
0
1005
0 trang
0
770

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6338

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
6338