Tài liệu

3 Noi dung cong viec cua kiem toan noi bo

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA KIỂM TÓN NỘI BỘ

Kiểm toán báo cáo tài chính: Kiểm tra và xác nhận tính kịp thời, đầy đủ, khách quan,

tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính.

Kiểm tra tính tuân thủ:

-

Kiểm tra tính tuân luật pháp, chính sách, chế độ tài chính, kế toán, chế độ quản lý Nhà

nước, việc chấp hành các chính sách, nghị quyết, quyết định, quy chế của Hội Đồng

Quản Trị và Ban Tổng Giám Công ty.

-

Kiểm tra tính tuân thủ các quy định về thủ tục quản lý, về các quy trình nghiệp vụ: mua

hàng, đặt hàng, nhập kho hàng hóa, đổi trả hàng hóa trong quá trình mua và bán hàng;

quy trình gọi thầu trong xây dựng, trong mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định…

-

Kiểm tra sự chấp hành các nguyên tắc, các chính sách, các chuẩn mực kế toán từ khâu lập

chứng từ, vận dụng hệ thống tài khoản, ghi sổ kế toán, tổng hợp thông tin và trình bày

báo cáo tài chính…

Kiểm toán hoạt động:

-

Kiểm tra việc phân phối sử dụng một cách tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn lực (nhân

lực, vật tư, hàng hóa, tài sản tiền vốn…)

-

Kiểm tra tính hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối quỹ thu nhập.

-

Kiểm tra tính hiệu quả hoạt động của một số phòng, ban trực thuộc công ty trong việc

thực hiện các mục tiêu kinh doanh của công ty.

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
6417