Tài liệu

3 KPI truong bo phan giao nhan

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

Biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân

Kỳ:

1

Họ tên: 

Vị trí: TBP GN

1

2

3

4

5

A.

Mục tiêu trong kỳ

Tháng

Quý

1

 0.001 

2

 0.005 

3

Tỷ lệ số lần nhận hàng hóa đúng theo kế hoạch

 100 

4

 100 

5

Sử dụng chi phí theo định mức đã duyệt

 100 

6

 0.00 

7

Đảm bảo nhân viên được đào tạo theo kế hoạch được duyệt

Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)

60%

B

Tần suất đánh giá

Ngày

Tuần

1

2

3

4

5

Theo dõi, đối chiếu với P.TCKT về việc nộp thuế NK

6

7

Các công việc thường xuyên theo MTCV

30%

C

Các dự án và công việc đột xuất

Tần suất đánh giá

Ngày

Tuần

1

Báo cáo kết quả thực hiện công việc

x

2

Xây dựng các quy định liên quan
Các dự án và công việc đột xuất

10%

Tổng điểm đánh giá thực hiện công việc

Chú thích

*1  Quy ước về tầm quan trọng:

Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)
Gắn liền với KPI bộ phận

Tỷ lệ khiếu nại về CLSP trong vận chuyển, lưu kho/tổng số 
sản phẩm bán ra.
Tỷ lệ khiếu nại về CL máy nông nghiệp  trong vận chuyển, 
lưu kho/tổng số sản phẩm bán ra.

Tỷ lệ giao hàng đúng hóa đơn bán hàng/tổng hóa đơn bán 
hàng

Số lần tai nạn nghiêm trọng (tai nạn nghiêm trọng là người 
lao động không thể tiếp tục làm việc, phải nghỉ chữa trị)

Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái 

độ

Theo dõi thực hiện Kế hoạch giao nhận hàng XNK để đáp 
ứng kịp thời cho việc SXKD.
Theo dõi thực hiện Kế hoạch giao nhận hàng nội địa để đáp 
ứng kịp thời cho việc SXKD.
Theo dõi, giám sát, đánh giá dịch vụ của NCC, thực hiện 
việc điều chỉnh, thay đổi khi cần thiết.
Kiểm tra, đối chiếu kết quả nhận tiền mặt theo yêu cầu và 
tiền nhận thực tế với Thủ quỹ

Phối hợp với các TBP Kho, luân chuyển hàng hóa giữa các 
kho phục vụ cho SXKD.
Tham gia đánh giá năng lực nhân sự, đề xuất khen thưởng, 
bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự bộ phận.

background image

- quy định thống nhất tỷ trọng 3 khía cạnh đánh giá cá nhân 
theo thứ tự là 60% - 30% và 10%

-  tùy vào tầm quan trọng/độ khó của mục tiêu hay nhiệm vụ, nhân viên thống nhất với cán bộ cấp trên gán giá trị bằng % trong toàn bộ các mục tiêu/nhiệm vụ trong 
từng mục

*2

  Quy ước về mức độ thành tích: Vượt mục tiêu = 5, Đạt 90-100% mục tiêu = 4, Đạt 60 - 90% mục tiêu = 3, Đạt 40-60% mục tiêu = 2, Đạt dưới 40% mục tiêu = 1 Không đạt mục 

tiêu = 0 

background image

Bộ phận: GIAO NHẬN - P.KV

6

7

8

9

10

11

12

Mục tiêu trong kỳ

Năm

ĐVT

10 = 9 / 4

11 = 10 x 3

%

10%

%

20%

%

10%

%

20%

%

20%

%

10%

Ngày

10%

100%

0.0%

0.0%

Tần suất đánh giá

Tháng

Quý

Năm

10 = 9 / 4

11 = 10 x 3

x

25%

x

25%

x

20%

x

5%

x

10%

x

10%

x

5%

100%

0.0%

0.0%

Tần suất đánh giá

Tháng

Quý

Năm

10 = 9 / 4

11 = 10 x 3

60%

x

40%

100%

0%

0.0%

0.0%

Tầm quan 

trọng

Kết quả 

thực hiện

Tỷ lệ thực 

hiện

Kết quả thực 

hiện tổng 

hợp

(b/sung ke 

hoach)

Tầm quan 

trọng

Điểm đánh 
giá (trên 5)

Tỷ lệ thực 

hiện

Kết quả thực 

hiện tổng 

hợp

Tầm quan 

trọng

Điểm đánh 
giá (trên 5)

Tỷ lệ thực 

hiện

Kết quả thực 

hiện tổng 

hợp

Mô tả tài liệu

123

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
553
0 trang
0
425
0 trang
0
531
0 trang
0
3156

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2340
6 tài liệu
0
2955
10 tài liệu
0
7135
5 tài liệu
0
3035

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
5 tài liệu
0
2340
22/12/2018
6 tài liệu
0
2955
22/12/2018
10 tài liệu
0
7135
22/12/2018
5 tài liệu
0
3035