Tài liệu

3 KPI giam doc dich vu ky thuat

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

Biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân

Kỳ:
Họ tên: 

Vị trí: Giám đốc DVKT

1

2

3

4

5

6

7

A.

Mục tiêu trong kỳ

Tháng Năm

ĐVT

1

 100 

%

2

 80 

%

3

90

%

4

90

%

5

90

%

6

50

%

7

Số lượng cán bộ quản lý đạt chuẩn tăng thêm

1

người

8

Số lượng nhân sự quản lý kế thừa đạt chuẩn

1

người

9

Tỷ lệ các vị trí có chuẩn năng lực/tổng số vị trí

100

%

Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)

70%

B

Tần suất đánh giá

Ngày Tuần Tháng

Quý

Năm

1

X

2

X

Tỷ lệ nhân viên đạt chuẩn năng lực/tổng số NV phòng

X

X

Các công việc thường xuyên theo MTCV

25%

C

Các dự án và công việc đột xuất

Tần suất đánh giá

Ngày Tuần Tháng

Quý

Năm

1
2

Các dự án và công việc đột xuất

5%

Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)
Gắn liền với KPI bộ phận

Tỷ lệ số vụ bảo hành, sửa chữa sản phẩm máy dân dụng 
được giải quyết trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận 
SP/Tổng số SP bị sự cố được tiếp nhận
Tỷ lệ số vụ bảo hành, sửa chữa sản phẩm máy công nghiệp 
được giải quyết trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận 
SP/Tổng số SP bị sự cố được tiếp nhận
Điểm đánh giá bình quân của đại lý về chất lượng dịch vụ 
bảo hành, bảo trì  của KBI /điểm tối đa
Điểm đánh giá bình quân của khách hàng sử dụng về chất 
lượng dịch vụ bảo hành, bảo trì MDD / điểm tối đa

Điểm đánh giá bình quân của khách hàng về chất lượng dịch 
vụ bảo hành, bảo trì máy công nghiệp/điểm tối đa

Tỷ lệ đại lý đạt chuẩn bảo hành, sửa chữa tại chỗ trong tổng 
số đại lý chiếm 80% doanh số công ty.

Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái 

độ

Tỷ lệ đáp ứng thực hiện các chương trình dịch vụ trước và 
sau bán hàng theo yêu cầu phòng KD
Tỷ lệ đại lý được KBI đào tạo làm DV tại chỗ /tổng số đại lý 
chiếm 80% doanh số công ty.

Chi phí hoạt động thực tế/ chi phí kế hoạch đã được phê 
duyệt chên lệc thấp hơn 10%

background image

Tổng điểm đánh giá thực hiện công việc

Chú thích

*1  Quy ước về tầm quan trọng:
- quy định thống nhất tỷ trọng 3 khía cạnh đánh giá cá nhân 
theo thứ tự là 60% - 30% và 10%

-  tùy vào tầm quan trọng/độ khó của mục tiêu hay nhiệm vụ, nhân viên thống nhất với cán bộ cấp trên gán giá trị bằng % trong toàn bộ 
các mục tiêu/nhiệm vụ trong từng mục

*2

  Quy ước về mức độ thành tích: Vượt mục tiêu = 5, Đạt 90-100% mục tiêu = 4, Đạt 60 - 90% mục tiêu = 3, Đạt 40-60% mục tiêu = 2, Đạt dưới 40% 

mục tiêu = 1 Không đạt mục tiêu = 0 

background image

Phòng:

Dịch vụ kỹ thuật

8

9

10

11

10 = 9 / 4

11 = 10 x 3

#DIV/0!

#DIV/0!

0.0%

0%

#DIV/0!

#DIV/0!

10 = 9 / 4

11 = 10 x 3

0%

0.0%

0.0%

10 = 9 / 4

11 = 10 x 3

0.0%
0.0%

0%

0%

0.0%

Tầm quan 

trọng

Kết quả 

thực hiện

Tỷ lệ thực 

hiện

Kết quả thực 

hiện tổng 

hợp

Tầm quan 

trọng

Điểm đánh 
giá (trên 5)

Tỷ lệ thực 

hiện

Kết quả thực 

hiện tổng 

hợp

Tầm quan 

trọng

Điểm đánh 
giá (trên 5)

Tỷ lệ thực 

hiện

Kết quả thực 

hiện tổng 

hợp

Mô tả tài liệu

123

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2340
6 tài liệu
0
2954
10 tài liệu
0
7135
5 tài liệu
0
5235

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
5 tài liệu
0
2340
22/12/2018
6 tài liệu
0
2954
22/12/2018
10 tài liệu
0
7135
22/12/2018
5 tài liệu
0
5235