Tài liệu

3 KPI cua giam doc mua hang

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

Biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân

Kỳ:
Họ tên: 

1

A.

1

2

3

4
5
6
7
8

B

1
2
3

C

1
2
3

Chú thích

background image
background image

Biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân

Họ tên: 

2

Kiểm soát tồn kho theo định mức: Giá trị bình quân tồn kho/Doanh thu/tháng

Tỷ lệ chênh lệch chi phí mua hàng thực tế so với kế hoạch được duyệt 
Tỷ lệ số lần giao hàng đúng tiến độ của nhà cung cấp
Số lượng nhân sự kế thừa đạt chuẩn
100% Số lượng vị trí có chuẩn năng lực
Số lượng nhân viên đạt chuẩn
Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)

Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ

Xây dựng và từng bước hoàn thiện mạng lưới cung ứng
Công bằng trong phân công công việc
Công bằng trong đánh giá nhân viên
Các công việc thường xuyên theo MTCV

Các dự án và công việc đột xuất

Triển khai hệ thống BSC - KPI's
Triển khai hệ thống ERP 
Xây dựng định mức chi phí NVL

Các dự án và công việc đột xuất

Tổng điểm đánh giá thực hiện công việc

Chú thích

*1  Quy ước về tầm quan trọng:

- quy định thống nhất tỷ trọng 3 khía cạnh đánh giá cá nhân theo thứ tự là 60% - 30% và 10%

-  tùy vào tầm quan trọng/độ khó của mục tiêu hay nhiệm vụ, nhân viên thống nhất với cán bộ cấp trên gán giá trị bằng % trong toàn bộ các mục tiêu/nhiệm vụ trong từng mục

Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)

Gắn liền với KPI bộ phận

Tỷ lệ hàng lỗi từ NCC khác

Tỷ lệ hàng lỗi từ NCC TQ

Mô tả tài liệu

134

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
548
0 trang
0
410
0 trang
0
460
0 trang
0
428
0 trang
0
397
0 trang
0
438
0 trang
0
787

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2347
6 tài liệu
0
2960
5 tài liệu
0
5250
5 tài liệu
0
3043

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
5 tài liệu
0
2347
22/12/2018
6 tài liệu
0
2960
22/12/2018
5 tài liệu
0
5250
22/12/2018
5 tài liệu
0
3043