Tài liệu

3 Kiem toan hang ton kho

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO VÀ GIÁ VỐN HÀNG BÁN

I.  NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA KHOẢN MỤC : 

1.  Nội dung. 

Hàng tồn kho là tài sản lưu động của doanh nghiệp biểu hiện dưới hình thái vật chất. 

Chúng bao gồm nhiều loại , như nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm dở dang, thành 

phẩm, hàng hóa. Ngoài ra, hàng tồn kho còn bao gồm hàng đang đi đường và hàng gửi bán, đó là những 

vật tư, hàng hóa thuộc quyền sở hữu của đơn vị nhưng vì các lý do khác nhau nên 

không nằm tại kho của đơn vị. 

Hàng tồn kho thuộc Tài sản lưu động trong Bảng cân đối kế toán, và được trình bày theo giá thấp 

hơn giữa giá lịch sử và giá trị thuần có thể thực hiện. Số liệu này được chi tiết thành giá lịch sử của từng loại 

hàng tồn kho và tổng số dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

Giá vốn hàng bán là giá vốn của thành phẩm, hàng hóa, lao vụ cung cấp trong kỳ,   được trình bày 

trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

2- Đặc điểm. 

Trong nhiều doanh nghiệp, hàng tồn kho thường được đánh giá là một khoản mục trọng 

yếu và có rủi ro tiềm tàng cao, vì những lý do sau : 

- Hàng tồn kho thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của đơn vị và thường là khoản 

mục lớn nhất trong tài sản lưu động của doanh nghiệp, đặc biệt là đối với doanh nghiệp thương mại. 

Những sai sót trên khoản mục hàng tồn kho thường dẫn đến những sai sót trọng yếu về chi phí 

và kết quả kinh doanh. Nếu hàng tồn kho bị đánh giá sai lệch sẽ ảnh hưởng trọng yếu đến mức 

độ trung thực và hợp lý của các báo cáo tài chính. 

- Số lượng và chủng loại hàng to n kho rất phong phú, số lượng nghiệp vụ phát sinh trong kỳ rất 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

nhiều với giá trị lớn và liên quan đến nhiều loại chứng từ. Do đó việc quản lý và ghi chép hàng tồn kho

rất phức tạp. 

- Hàng tồn kho có khả năng bị giảm giá trị so với giá trị sổ sách rất nhiều do hao mòn hữu 

hình và vô hình, nên dễ bị rớt giá, bị hư hỏng hay lỗi thời … Vì thế mà việc đánh giá hàng tồn 

kho thường phức tạp, giá trị hàng tồn kho có thể không được điều chỉnh thích hợp và bị trình 

bày sai lệch trên báo cáo tài chính, chẳng hạn như lập các khoản dự phòng giảm giá không 

đúng theo quy định. 

- Hàng tồn kho thường được bố trí ở các vị trí, địa điểm khác nhau, thậm chí có thể rất 

phân tán ở nhiều bộ phận, và lại do rất nhiều người ở những bộ phận khác nhau quản lý. 

- Có nhiều phương pháp khác nhau để đánh giá hàng tồn kho, và với mỗi phương pháp thì 

giá trị hàng tồn kho sẽ khác nhau nên tất nhiên sẽ dẫn đến lợi nhuận khác nhau. 

- Việc khóa sổ hàng tồn kho cần bảo đảm rằng đã chia cắt niên độ đúng đắn để không 

ảnh hưởng đến báo cáo tài chính, nhất là tại các đơn vị áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ. 

3. Mục tiêu kiểm toán. 

- Hàng tồn kho thật sự có và thuộc quyền sở hữu của đơn vị (Hiện hữu và quyền sở hữu). 

- Hàng tồn kho được đánh giá đúng theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể 

 thực hiện (Đánh giá). 

- Số liệu chi tiết hàng tồn kho được tính toán chính xác và thống nhất giữa sổ cái và sổ chi tiết (Sự ghi 

chép chính xác). 

- Tất cả hàng tồn kho đều được ghi chép và báo cáo (Đầy đủ). 

- Trình bày và khai báo hàng tồn kho đầy đủ và đúng đắn (Trình bày và công bố). 

II- KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HÀNG TỒN KHO. 

1. Mục đích kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho. 

Kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho bao gồm : 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

? Kiểm soát vật chất : Việc sử dụng các khu vực, kho hàng riêng biệt hạn chế ra vào kho nguyên 

liệu hàng hóa, sản phẩm dở dang, thành phẩm là một thủ tục kiểm soát chủ yếu để bảo vệ tài sản. Ngoài 

ra, trong nhiều trường hợp thì sự phân chia trách nhiệm cụ thể tro ng quản lý hàng tồn kho cho những

cá nhân cũng hết sức cần thiết. 

? Kiểm soát quá trình ghi chép : Các chứng từ được đánh số trước, được xét duyệt trước khi cho 

phép hàng hóa vận động sẽ có tác dụng bảo vệ tài sản. Mặt khác quá trình ghi chép sổ sách tồn kho cần 

phải tách biệt với những người bảo vệ, quản lý tài sản. Sổ sách tổng hợp và chi tiết hàng hóa tồn kho phải 

theo dõi được cả về giá trị, số lượng, chất lượng của tồn kho cuối kỳ, cũng như phải tách biệt trách nhiệm

của các bộ phận quản lý để có cơ sở điều tra khi phát sinh chênh lệch giữa kiểm kê và sổ sách. 

2. Các thủ tục kiểm soát vật chất. 

* Sự phân chia trách nhiệm : 

Bao gồm việc áp dụng nguyên tắc phân công phân nhiệm và bất kiêm nhiệm nhằm ngăn chặn sự gian 

lận. 

* Các chính sách mua hàng : 

Bao gồm các chính sách về đặt hàng, giá cả và chất lượng   hàng mua, về việc lựa chọn người bán …

* Thiết lập thủ tục kiểm soát mua hàng : 

Mỗi khi có nhu cầu mua hàng, các bộ phận có liên quan sẽ soạn thảo phiếu đề nghị mua 

hàng và gửi cho bộ phận mua hàng. Đây là phiếu yêu cầu cung ứng hàng của một bộ phận nào 

đó. 

* Lập đơn đặt hàng : 

Căn cứ theo phiếu đề nghị mua hàng, bộ phận mua hàng sẽ phê chuẩn trên cơ sở xem xét nhu cầu và 

lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với chính sách của đơn vị. Sau đó, bộ phận này tiến hành lập đơn đặt 

hàn g và gửi cho nhà cung cấp. 

* Kiểm soát việc nhận hàng : 

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
9 tài liệu
0
5376