Tài liệu

3. Don_dang_ky_du_tuyen_cong_chuc_doc

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––

……., ngày …….. tháng …….. năm ……..

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2007/TT-BNV

ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Nội vụ) 

Tên tôi là: 

Nam, nữ:

Ngày sinh: 
Quê quán:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện nay:

Điện thoại liên lạc:

Dân tộc:
Trình độ đào tạo:
Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):
Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức,

ngạch…………………….. tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham
dự kỳ thi tuyển.  Vì  vậy tôi  làm đơn này  xin  đăng  ký  dự tuyển  tại  Hội  đồng  thi
…………………………………………….. Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm
túc mọi quy định của Nhà nước.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:
1. Bản khai lý lịch;
2. Giấy chứng nhận sức khỏe;
3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan khác gồm:
..........................................................................................................................
4. 2 phong bì, 2 ảnh cỡ 4x6. 
Toàn bộ bản chụp văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ

dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo
đúng quy định.

Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều

kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn bằng,
chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển
dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ.

Kính đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4380
20/12/2018
3 tài liệu
0
1417