Tài liệu

3 Chuyên viên kiểm soát nội bộ

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Mô tả chi tiết công việc: 

- Rà soát toàn bộ các chính sách và quy trình hiện có và hoàn thiện hệ thống tài liệu liên 

quan nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, quy chế và kiểm soát 

nội bộ.

- Xây dựng và duy trì bộ tài liệu về tuân thủ nghiệp vụ áp dụng cho các hoạt động kinh 

doanh của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch và danh sách kiểm tra; thực hiện kiểm soát và báo cáo thường kỳ 

(hàng ngày, hàng tháng hoặc đặc biệt) để đảm bảo cấp quản lý và nhân viên tuân thủ các 

quy trình đề ra, nhằm ngăn ngừa các rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh. 

- Các công việc khác sẽ do Trưởng phòng pháp chế & Kiểm soát nội bộ phân công.  

-  Thực hiện công tác kiểm toán tại Hội sở chính và các đơn vị kinh doanh.

-  Đánh giá, theo dõi, phân tích và cập nhật hồ sơ rủi ro cho từng đơn vị kiểm toán;

-  Thu thập thông tin, dữ liệu và chuẩn bị các hồ sơ đoàn kiểm toán, chịu trách nhiệm về 

chất lượng, tiến độ công việc, báo cáo kết quả kiểm toán.

-  Kiến nghị, đề xuất những biện pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn 

tại, vi phạm và rủi ro phát hiện qua các cuộc kiểm toán; theo dõi, giám sát việc thực hiện 

các kiến nghị sau kiểm toán.

-  Tư vấn, hướng dẫn các đơn vị được kiểm toán về các vấn đề liên quan tới nghiệp vụ 

công tác kiểm soát nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

-  Đề xuất kiến nghị các biện pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện quy trình kiểm toán, kỹ 

năng kiểm toán.

-  Lập báo cáo thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Phòng, của Ngân hàng 

Nhà nước.

Kỹ năng tối thiểu: 

- Am hiểu bao quát các nghiệp vụ trong hoạt động ngân hàng, kiến thức nền tảng về luật, 

kinh tế.

- Có kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng ít nhất 1 năm.

- Tốt nghiệp Đại học các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc Đại học khác có 

chuyên ngành liên quan vị trí ứng tuyển.

- Anh văn: khả năng đọc, hiểu, soạn thảo tài liệu liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, 

giao tiếp tốt.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

8 tài liệu
0
4418

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
8 tài liệu
0
4418