Tài liệu

3. Bang phu cap luong

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

   

 PHỤ CẤP LƯƠNG NĂM 2015

I.- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU

     Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng :  3.100.000 đồng/tháng

II.- CÁC LOẠI PHỤ CẤP LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

Đơn vị tính : 1000 đồng

CÁC LOẠI PHỤ CẤP

TỶ LỆ 

PHỤ
CẤP

MỨC PHỤ

CẤP

Ghi chú

1.- Phụ cấp chức vụ

 

 

 

 - Giám Đốc

0.50

6,975  

 - Phó Giám Đốc

0.40

5,208  

 - Kế toán trưởng

0.40

4,960  

 - Trưởng phòng

0.30

3,534  

 - Phó phòng

0.20

2,170  

2.- Phụ cấp trách nhiệm

 

 

 

 - Giám Đốc

0.50

6,975  

 - Phó Giám Đốc

0.40

5,208  

 - Kế toán trưởng

0.40

4,960  

 - Chuyên viên cao cấp, kinh tế viên cao cấp, kỹ sư 
cao cấp

0.30

3,720  

 - Trưởng phòng

0.30

3,534  

 - Phó phòng

0.20

2,170  

 - Nhân viên các phòng ban

0.10

465  

 - Kỹ thuật viên - Cấp 1

0.10

1,054  

 - Kỹ thuật viên - Cấp 2

0.10

930  

 - Kỹ thuật viên - Cấp 3

0.10

620  

 - Nhân viên văn thư

0.10

465  

 - Nhân viên phục vụ

0.10

341  

 - Nhân viên lái xe

0.10

465  

 - Thủ kho

0.10

496  

 - Bảo vệ

0.10

372  

 

 

 

 

3.- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm

 

 

 

Phạm vi áp dụng cho tất cả CBNV có sử dụng vi tính và kỹ
thuật

0.10

 

Trên mức lương tối thiểu

 

 

 

 

4.- Phụ cấp lưu động

 

 

 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

 - Giám Đốc

0.40

5,580  

 - Phó Giám Đốc

0.40

5,208  

 - Kế toán trưởng

0.40

4,960  

 - Chuyên viên cao cấp, kinh tế viên cao cấp, kỹ sư 
cao cấp

0.40

4,960  

 - Trưởng phòng

0.30

3,534  

 - Phó phòng

0.20

2,170  

 - Nhân viên các phòng ban

0.15

698  

 - Kỹ thuật viên - Cấp 1

0.15

1,581  

 - Kỹ thuật viên - Cấp 2

0.15

1,395  

 - Kỹ thuật viên - Cấp 3

0.15

930  

 - Nhân viên văn thư

0.15

698  

 - Nhân viên lái xe

0.15

698  

 - Thủ kho

0.15

744  

 - Bảo vệ

0.15

558  

 

 

 

 

5.- Phụ cấp đắt đỏ (Đối tượng cho toàn bộ 
CBNV) 

0.10

 

Trên mức lương cấp bậc

6.- Phụ cấp kiêm nhiệm (Đối tượng cho toàn bộ CBNV, nếu 
có kiêm nhiệm) 

0.05

 

Trên mức lương cấp bậc

7.- Phụ cấp tiền cơm (Toàn bộ nhân viên)

 

680,000

 25.000 đồng/1ngày
Có thể thay đổi theo thời giá 

 

 

 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày  02 tháng 01 năm 2015

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú : Mức phụ cấp = tỷ lệ phụ cấp * mức lương cấp bậc 
công việc

LÊ MINH TRÍ

CHÚ Ý CHÚ Ý

: Bảng này tôi có thiết kế bằng Excel tại tập tin 

thangluong2015.xls ở sheet Phu Cap Luong-3.100.000, các bạn có thể lấy từ sheet 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

ấy in ra hoặc có thể sau khi tính toán tại sheet ấy rồi, các bạn có thể copy và dán 
vào Word

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
811