Tài liệu

3 Bảng đánh giá phòng HCNS

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

BẢNG ĐÁNH GIÁ QUÝ    NĂM 20

Họ và Tên
Phòng

Phòng hành chính nhân sự

Bộ Phận

Từ: 

1 – NHIỆM VỤ - TINH THẦN TRÁCH NHIỆM (ĐIỂM TỐI ĐA 80)

1

5

2

5

3

5

4

5

5

5

6

5

7

5

8

5

ĐIỂM TỐI 

ĐA

TP. ĐÁNH 

GIÁ

 -Tổ chức, xây dựng và thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm phân công công việc.(Yêu 
cầu: đúng kế họach và đúng quy trình)                                                - Tổ chức, xây 
dựng kế họach đào tạo, thực thi các vấn đề nhân sự cho văn phòng phụ trách theo đúng 
các chính sách, quy định của công ty, luật lao động, chế độ bảo hiểm cho nhân viên.      
                                                                                          
Tham gia xây dựng và giám sát triển khai hệ thống quản trị, đánh giá thực hiện công 
việc các phòng ban đúng quy định (tổng hợp kết quả đánh giá từng quý tòan công ty 
theo form mẫu đúng quy định)
Theo dõi, giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho tòan công ty. 
- Theo dõi, cập nhật số liệu tăng giảm BHXH và BHYT và đối chiếu với cơ quan Bảo 
hiểm hàng tháng.
- Hòan thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan với cơ quan Bảo Hiểm cho người lao động.

Theo dõi cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động công ty:
- Theo dõi biến động nhân sự.
- Trực tiếp dự thảo các văn bản thay đổi công việc, mức lương, khen thưởng, xử phạt, 
chấm dứt lao động.
- Cập nhật, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ người lao động theo đúng quy định.

- Tham gia giải quyết các quy định, chính sách nhân sự, giải đáp thắc mắc, khiếu nại 
liên quan của người lao động.
'- Hòan thành đúng yêu cầu về các công việc thuộc chức năng và nhiệm vụ phân công
Cải tiến và tổ chức áp dụng cơ chế quản lý hành chính của Công ty:
'- Hòan thiện các quy trình thủ tục, biểu mẫu phục vụ quản lý, điều hành nội bộ.
'- Phổ biến và hướng dẫn, giám sát các phòng ban thực hiện theo đúng hệ thống đã 
thiết lập (hệ thống phải được duyệt trước khi ban hành)

- Lập kế họach mua sắm, cấp phát và giám sát sử dụng văn phòng phẩm, máy móc, 
trang thiết bị văn phòng.
- Khắc phục các sự cố họat động của máy móc, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng văn phòng.
- Ký duyệt điều động và kiểm soát việc sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo 
hiểm...phương tiện vận chuyển (xe ô tô)

Trang bị các hỗ trợ khác cho nhân viên như: Đồng phục, mũ, giày  bảo hộ                      
        - Cung cấp và kiểm soát văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, hàng mẫu 
catalogues                                                                                                                           
                                                                            - Kiểm soát thư từ, email, internet, 
điện thoại, thuê xe, máy lạnh, điện.
- Chịu trách nhiệm trong việc bố trí sắp xếp vị trí làm việc, tủ, kệ, kho cho nhân viên 
công ty.
- Chịu trách nhiệm quản lý tài liệu chung, hồ sơ chung, lưu giữ dấu của công ty.

background image

9

5

10

5

11

10

12 Báo cáo  hàng tuần với cấp trên

10

13

10

1

5

IV. TUÂN THỦ NỘI QUY – TRẬT TỰ CÔNG TY (ĐIỂM TỐI ĐA 15)

1 Tuân thủ các nội quy chung của Công ty

10

Bảo vệ, Quản lý tài sản của Công ty

5

TỔNG CỘNG ĐIỂM

TỔNG KẾT XẾP LỌAI

XẾP LỌAI

95 -> 100 ĐIỂM (LOẠI A)
86  ->  94 ĐIỂM (LỌAI B)
76  ->  85 ĐIỂM (LỌAI C)
66  ->  75 ĐIỂM (LOẠI D)

65 ĐIỂM TRỞ XUỐNG (LOẠI E)

TRƯỞNG PHÒNG                              PHỤ TRÁCH NHÂN SỰ

P. GIÁM ĐỐC

Xây dựng giải pháp và kế họach và quy định bảo vệ trật tự, tài sản, vệ sinh môi trường 
của công ty và cơ sở trực thuộc.
Giám sát, kiểm sóat việc đi lại của nhân viên tòan công ty (hiệu quả).
Tổ chức định kỳ cho công ty thực hiện vệ sinh khu làm việc ngăn nắp.

Chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. Phối 
hợp thực hiện chế độ BHYT cho người lao động.
Tham gia tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần người lao động: văn hóa, 
văn nghệ, phong trào đòan thể, thi đua, khen thưởng.

Thay mặt Ban Giám Đốc làm việc với các cơ quan liên quan đến chức năng phụ trách. 
Tinh thần trách nhiệm cao trong công tác.

Kết quả công việc
'- Thông tin nội bộ công ty được vận hành theo đúng quy trình, quy định.
- Tình hình an ninh công ty trật tự, bảo vệ tài sản công ty được kiểm sóat chặt chẽ.
- Các phương tiện, trang thiết bị văn phòng họat động ổn định, không ảnh hưởng đến 
họat động các phòng ban khác. Kế họach duy trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị đúng 
thời hạn
- Nhân viên tuân thủ nội quy, kỷ luật, chế độ báo cáo của từng phòng. Nhân việc được 
phân công giao việc hợp lý, đánh giá, khen thưởng, xử phạt công bằng, khách quan 
theo đúng quy định.

III. VĂN HÓA CÔNG TY (ĐIỂM TỐI ĐA 5)
Các trưởng phòng lưu ý: tiêu chí nào hòan thiện mới có điểm

Quan hệ cơ bản:
Đối với bản thân. (1 điểm)
Quan hệ đặc biệt:
Giữa cấp trưởng phòng với nhân viên thuộc quyền (1 điểm)
Giữa các trưởng phòng ban với nhau (2)
Đóng góp ý kiến cải tiến công ty (1)

8.1 Ñoái vôùi baûn thaân :
·        Chaáp haønh vieäc giöõ veä sinh, ngaên naép taïi khu vöïc laøm vieäc;
·        Baûo veä moâi tröôøng, haïn cheá toái ña vieäc huùt thuoác laù trong Coâng ty;
·        Trung thöïc khi khai trình veà söï vuï baûn thaân;
·        Caån troïng trong phaùt ngoân, khoâng ñöôïc noùi tuïc chöûi theà;

background image

+ Ñöông söï coù daáu hieäu vi phaïm vaø khoâng tuaân thuû quy ñònh cuûa Coâng ty;
+ Ñöông söï coù daáu hieäu vi phaïm Phaùp luaät Vieät Nam.

Ñieàu 9 :

Quan heä ñaët bieät

·        Tuaân thuû nghieâm ngaët quy ñònh cuûa töøng boä phaän trong coâng ty.
8.2 Ñoái vôùi ñoàng nghieäp:
·        Noã löïc giuùp ñôõ khi ñoàng nghieäp gaëp khoù khaên trong coâng vieäc;
·        Khoâng ñöôïc töï yù söû duïng phöông tieän, duïng cuï laøm vieäc cuûa ñoàng nghieäp;
·        Khoâng ñöôïc coù nhöõng haønh vi gaây maát ñoaøn keát noäi boä nhö mieät thò hoaëc vu khoáng, beø phaùi , xaùch ñoäng hoaëc pheâ bình ñoàng nghieäp khi hoï vaéng maët.
·        Nhaéc nhôû khuyeân can ñoàng nghieäp khi nhaän thaáy raèng :

9.1 Giöõa nhaân vieân ñoái vôùi caùc caáp tröôûng phoøng noùi chung :
·        Phaûi coù thaùi ñoä leã pheùp, toân troïng;
·        Khoâng ñöôïc pheâ bình caáp tröôûng phoøng tröôùc söï chöùng kieán cuûa baát kyø ngöôøi thöù ba naøo khaùc;
·        Nghieâm caám bieåu hieän luoàn cuùi, phænh nònh tröôûng phoøng;
·        Nghieâm caám tuyeät ñoái vieäc hoái loä tröôûng phoøng döôùi baát kyø hình thöùc naøo, vôùi baát kyø möùc ñoä naøo;
·        Baûo veä uy tín cho caáp tröôûng phoøng laø goùp phaàn baûo veä uy tín cuûa Coâng ty.
9.2 Giöõa tröôûng phoøng ñoái vôùi nhaân vieân thuoäc quyeàn :
·        AÂn caàn, ñoä löôïng nhöng khoâng dung tuùng bao che;
·        Göông maãu trong coâng vieäc, trong vieäc chaáp haønh quy ñònh cuûa Coâng ty;
·        Chæ thò phaûi roõ raøng, ñaày ñuû döõ kieän, phaûi ño löôøng tröôùc möùc ñoä khaû thi, nhaân vieân phaûi thöïc hieän chính xaùc vaø troïn veïn nhöõng noäi dung ñöôïc giao phoù;
·        Nghieâm caám nhaân vieân khoâng chaáp haønh chæ thò cuûa tröôûng phoøng tröïc tieáp. Neáu khoâng ñoàng yù nhaân vieân ñöôïc quyeàn goùp yù nhöng khoâng ñoái khaùng khaùc vôùi chæ thò cuûa tröôûng phoøng. 
·        Khi nhaân vieân goùp yù hôïp leä, tröôûng phoøng phaûi tieáp nhaän treân tinh thaàn caàu tieán;
·        Thöôøng xuyeân nhìn nhaän vaø khuyeán khích, thuùc ñaåy nhaân vieân taïo ra nhieàu saùng kieán, caûi tieán môùi, luoân nhaïy beùn tröôùc moïi tình huoáng. Ñeå kòp thôøi quan taâm ñeà baït, thaêng traät cuûa nhaân vieân;
·        Thöôûng phaït phaân minh theo ñuùng noäi quy Coâng ty, Phaûi giaûi quyeát chaát vaán, khieáu naïi cuûa nhaân vieân kòp thôøi, trieät ñeå vaø roõ raøng;
·        Nghieâm caám haønh xöû thieân leäch, ñoá kî;
·        Haïn cheá toái ña tröôûng phoøng nhôø nhaân vieân laøm vieäc rieâng tö ngoaøi giôø;
·        Nghieâm caám tuyeät ñoái vieäc phuû nhaän hoaëc laïm duïng hoaëc maïo nhaän coâng söùc, thaønh quaû cuûa nhaân vieân.
9.3 Giöõa caùc tröôûng phoøng vôùi nhau :
·        Phaûi tuaân theo nhöõng quy ñònh neâu ôû ñieàu khoaûn 9.1 vaø 9.2 cuûa baûn noäi quy naøy;
·        Khoâng ñöôïc chæ thò, phaân coâng vöôït caáp;
·        Nghieâm caám caùc caáp tröôûng phoøng coù tö töôûng hoaëc bieåu hieän mang tính cuïc boä;
·        Nghieâm caám caùc caáp tröôûng phoøng haønh xöû quaù quyeàn haïn cho pheùp hoaëc thöïc hieän tröôùc, baùo caùo sau;
·        Caùc tröôûng phoøng phaûi phaûi thieát laäp quy ñònh rieâng cho boä phaän maø mình phuï traùch treân nguyeân taéc :
a)     Quy ñònh rieâng cuûa boä phaän phaûi ñöôïc ñeä trình ñeå giaùm ñoác duyeät;
b)     Quy ñònh cuûa moãi boä phaän phaûi phuø hôïp vôùi tính chaát nghieäp vuï;
c)     Quy ñònh cuûa caùc boä phaän chöa ñöôïc giaùm ñoác pheâ duyeät hoaëc traùi vôùi quy ñònh vaø chính saùch cuûa Coâng ty ñeàu baát hôïp leä vaø khoâng coù hieäu löïc.
·        Nghieâm caám tuyeät ñoái caùc tröôûng phoøng coù nhöõng tuyeân boá voâ caên cöù, nhöõng haønh vi khoâng töông xöùng vôùi cöông vò laõnh ñaïo;
·        Tröôûng phoøng cuûa boä phaän laø ngöôøi chòu traùch nhieäm duy nhaát vaø toaøn dieän ñoái vôùi hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa boä phaän ñoù tröôùc giaùm ñoác. 

Mô tả tài liệu

123

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3307
9 tài liệu
0
3810
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
6 tài liệu
0
3307
22/12/2018
9 tài liệu
0
3810
22/12/2018
0 tài liệu
0
0