Tài liệu

29_2012_QH13_12217295 mien giam thue nam 2012

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

www

.Lua

tVietn

am.vn

QUỐC HỘI

 

 

Nghị quyết số: 29/2012/QH13 

 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập 

- Tự do - Hạnh phúc

 

                     

              

 

 

NGHỊ QUYẾT 

VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM  

THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN 

 

QUỐC HỘI 

NƯỚC CỘNG H

ÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 

đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 

Căn  cứ  Luật  tổ  chức  Quốc  hội  số  30/2001/QH10  đã  được  sửa  đổi,  bổ 

sung  một  số  điều  theo  Luật  số  83/2007/QH11;  Luật  quản  lý  thuế  số 
78/2006/QH11; Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12; Luật thuế giá trị 
gia tăng số 13/2008/QH12; Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12; 
 

Sau khi xem xét Tờ trình số  123/TTr-CP ngày 18 tháng 5 năm  2012 của 

Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 561/BC-UBTCNS13 ngày 18 tháng 5 năm 2012 
của Ủy ban Tài chính - Ngân sách; ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và Báo 
cáo  giải  trình,  tiếp  thu,  chỉnh  lý  số  166/BC-UBTVQH13  ngày  15  tháng  6  năm 
2012 của Ủy ban thường vụ Quốc  hội về  dự thảo Nghị  quyết ban hành một số 
chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân; 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Ban h

ành chính sách ưu đãi thuế đối với tổ chức và cá nhân 

1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 đối với: 

a)  Doanh  nghiệp  nhỏ  và  vừa,  không  bao  gồm  doanh  nghiệp  nhỏ  và  vừa 

kinh  doanh  trong  lĩnh  vực  xổ  số,  bất  động  sản,  chứng  khoán,  tài  chính,  ngân 
hàng, bảo hiểm; sản xuất hàng hoá, cung ứng dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu 
thụ đặc biệt; doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc tập đoàn kinh 
tế, tổng công ty; 

b)  Doanh  nghiệp  sử  dụng  nhiều  lao  động  trong  lĩnh  vực  sản  xuất,  gia 

công, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; 
xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội. 

background image

www

.Lua

tVietn

am.vn

 

2. Miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá  nhân) và thuế 

thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng 
trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân 
chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân 
với  điều  kiện  hộ,  cá  nhân,  tổ  chức  này  giữ  ổn  định  mức  giá  cho  thuê  nhà  trọ, 
phòng trọ, giá chăm sóc trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn ca như cuối năm 
2011. 

3. Miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 đến hết ngày 

31 tháng 12 năm 2012 đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền 
công  và  từ  kinh  doanh  đến  mức  phải  chịu  thuế  thu  nhập  cá  nhân  ở  bậc  1  của 
Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định tại Điều 22 của Luật thuế thu nhập 
cá nhân số 04/2007/QH12.  

Điều 2. Điều khoản thi h

ành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua. 

2. Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết này. 

 

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  Việt 

Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012. 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

(đã ký) 

Nguyễn Sinh Hùng 

 

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1601
1 tài liệu
0
799
1 tài liệu
0
739
2 tài liệu
0
1121
6 tài liệu
0
3118
1 tài liệu
0
758
1 tài liệu
0
761
2 tài liệu
0
1071
1 tài liệu
0
774
4 tài liệu
0
2304
2 tài liệu
0
1272
3 tài liệu
0
1588
1 tài liệu
0
714
10 tài liệu
0
5011
10 tài liệu
0
5352
10 tài liệu
0
5960
5 tài liệu
0
2920

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1601
18/09/2018
1 tài liệu
0
799
18/09/2018
1 tài liệu
0
739
18/09/2018
2 tài liệu
0
1121
18/09/2018
6 tài liệu
0
3118
18/09/2018
1 tài liệu
0
758
18/09/2018
1 tài liệu
0
761
18/09/2018
2 tài liệu
0
1071
18/09/2018
1 tài liệu
0
774
18/09/2018
4 tài liệu
0
2304
18/09/2018
2 tài liệu
0
1272
18/09/2018
3 tài liệu
0
1588
18/09/2018
1 tài liệu
0
714
18/09/2018
10 tài liệu
0
5011
18/09/2018
10 tài liệu
0
5352
18/09/2018
10 tài liệu
0
5960
18/09/2018
5 tài liệu
0
2920