Tài liệu

2.8 PV vi tri thuc tap nhan su

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ THỰC TẬP

NHÂN SỰ

Mã số: 
Ngày ban hành: 11/21/2018
Lần sửa đổi: 00

Họ và tên ứng viên: ……………………………………………………………………… 
Vị trí tuyển dụng: .....................................................................Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ............................................................................................................
Tên cán bộ phỏng vấn: ............................................................................................................

Hướng dẫn đánh giá:
-

Nhằm mục đích tuyển “Đúng người cho đúng việc”. Các tiêu chí tuyển dụng được xây dựng theo từng
cấp và có 2 phần cơ bản: Phần 1: đánh giá tính cách; Phần 2: đánh giá năng lực chuyên môn.

-

Có 5 mức đánh giá như sau: (Cán bộ phỏng vấn click  vào số điểm trong ô)

5: Xuất sắc

4: Tốt/Khá

3: TB khá

2: TB/TB yếu

1: Yếu/Kém

PHẦN 1: TÍNH CÁCH/VĂN HÓA

Điểm

1. Hiện em có đang làm thêm cái gì không ?

5

4

3

2

1

- Cho điểm ứng viên có thể toàn tâm toàn ý vào công việc (5 điểm). Trừ điểm ứng viên khi có thêm công việc ở 
ngoài.Tùy vào từng loại công việc của ứng viên đang làm thêm để trừ điểm.
- Câu hỏi này dùng để xác định xem ứng viên có thể để được bao nhiêu % công sức vào công việc chính tại công ty.

2. Trước kia em có tham gia hoạt động gì không ? Và có nắm giữ vị trí nào

chủ chốt ? Các công việc của em đã làm khi đó ?

5

4

3

2

1

- Cho điểm ứng viên với việc tham gia hoạt động (3 điểm). Công thêm 1 điểm khi ứng viên kể được ít nhất 2 hoạt động 
khác nhau. Công thêm 1 điểm nữa khi ứng viên giữ vị trí chủ chốt. Kể không rõ về công việc phải làm trừ 1 điểm. 
Không kể được trừ 2 điểm. Không tham gia hoạt động, trừ 3 điểm.
- Câu hỏi này để xác định xem ứng viên có thể chủ động nắm bắt công việc đến đâu và có thể chủ động điều phối được 
công việc hay không ? Ngoài ra còn xác định được ứng viên đã trải qua những kỹ năng làm việc cơ bản chưa ?

3. Bạn có biết gì về công ty và người phỏng vấn không ?

5

4

3

2

1

- Cho điểm ứng viên khi tìm hiểu về công ty (3 điểm), cộng thêm 1 điểm khi biết về người phỏng vấn. 

- Câu hỏi này để xác định xem ứng viên sẵn sàng và mong muốn công việc như thế nào ?

4. Bạn đã đi học những kỹ năng gì khi đã đi học ?

5

4

3

2

1

- Mỗi kỹ năng được học sẽ được 1 điểm. > 5 kỹ năng = 5 điểm
- Câu hỏi này để xác định mức độ tiếp cận đến công việc của ứng viên.
5. Bạn có sẵn sàng thực tập không lương?

5

4

3

2

1

- Cho 3 điểm nếu nói sẵn sàng. Cộng thêm 1 điểm nếu nói ra được tại sao sẵn sàng. Cộng thêm 1 điểm nếu nói ra được phương 
án chi tiêu trong khi thực tập. Trừ điểm ứng viên 1 điểm khi ngập ngừng. Trừ 3 điểm khi ứng viên nói không sẵn sàng.
- Câu hỏi này để xác định mức độ tiếp cận đến công việc của ứng viên.

PHẦN 2: NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

1. Hãy nói cho chúng tôi biết với chuyên ngành của bạn đã học thì liên quan gì 
về nhân sự ?

5

4

3

2

1

- Cho 3 điểm nếu ứng viên nói được định nghĩa của nhân sự và mỗi liên hệ giữa bằng cấp với nhân sự. Cộng thêm điểm khi ứng 
viên nói được các thuật ngữ sau: JD, Job Description, Recruitmen, KPI, ASK, KSA, core competency, từ điển năng lực, training & 
develop ....

2. Bạn đã tìm hiểu gì về dự án khảo sát lương chưa?

5

4

3

2

1

- Cho 3 điểm nếu đã tìm hiểu. Cộng thêm điểm nếu nói được quy trình khảo sát. Công thêm 1 điểm nếu nói được sự khó 
khăn của khảo sát. Trừ 3 điểm nếu không biết về dự án. Trừ 1 điểm nếu biết sơ sơ.

Những câu hỏi khác của cán bộ phỏng vấn

5

4

3

2

1

Điểm:

background image

BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ THỰC TẬP

NHÂN SỰ

Mã số: 
Ngày ban hành: 11/21/2018
Lần sửa đổi: 00

Điểm bình quân: …………………………………………………………………………………….

 Đạt loại   A1  

Tổng điểm bình quân > 4

Tiếp nhận

 Đạt loại   A  

3 < Tổng điểm bình quân = < 4

Tiếp nhận

 Đạt loại   B  

2 =< Tổng điểm bình quân < 3

Không tiếp nhận

 Đạt loại C  

Tổng điểm bình quân < 2

Không tiếp nhận

Nhận xét của cán bộ phỏng vấn:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1220
IT
3 tài liệu
0
1402
8 tài liệu
0
3823
8 tài liệu
0
4615
5 tài liệu
0
2147
2 tài liệu
0
987
6 tài liệu
0
2458
2 tài liệu
0
1012
1 tài liệu
0
681

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1220
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1402
23/09/2018
8 tài liệu
0
3823
23/09/2018
8 tài liệu
0
4615
23/09/2018
5 tài liệu
0
2147
23/09/2018
2 tài liệu
0
987
23/09/2018
6 tài liệu
0
2458
23/09/2018
2 tài liệu
0
1012
23/09/2018
1 tài liệu
0
681