Tài liệu

28-2013 TTLT-BYT-BLDTBXH

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

BỘ Y TẾ - BỘ LAO ĐỘNG

THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI

-------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

Số: 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2013

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH TỶ LỆ TỔN THƯƠNG CƠ THỂ DO THƯƠNG TICH, BỆNH, TẬT VÀ BỆNH NGHỀ

NGHIỆP

Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật bao hiêm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 
năm 2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 
mạng số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 07 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao 
động;

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 cua Chinh phu quy định chi tiêt, 
hướng dân thi hành một số điêu cua Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đê nghị cua Cuc trương Cuc Quan lý Khám, chưa bệnh, Vu trương Vu Pháp chê, Bộ Y tê và Cuc
trương Cuc An toàn lao động, Cuc Người có công, Vu trương Vu Pháp chê, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội;

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch quy 
định tỷ lệ tổn thương cơ thê do thương tich, bệnh, tật và bệnh nghê nghiệp.

Điều 1. Quy đinh về tỷ lệ tôn thương cơ thể 

1. Ban hành kèm theo Thông tư này bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể áp dụng trong giám định y khoa, 
giám định pháp y và giám định pháp y tâm thần như sau: Bảng 1. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương 
tich; Bảng 2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh, tật; Bảng 3. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh nghề 
nghiệp. 

2. Trong Thông tư này, tỷ lệ tổn thương cơ thể (sau đây được gọi tắt là: TTCT) được dùng chung cho 
tỷ lệ suy giảm khả năng lao đông, tỷ lệ thương tich, tỷ lệ thương tật, tỷ lệ bệnh tật, tỷ lệ tổn hai sưc 
khoe.

Điều 2. Nguyên tắc xác đinh tỷ lệ tôn thương cơ thể 

1. Tổng tỷ lệ phần trăm (%) TTCT của môt người không được vượt quá 100%.

2. Mỗi tổn thương cơ thể chỉ được tinh tỷ lệ % tổn thương cơ thể môt lần.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A bị tổn thương hoàn toàn thần kinh trụ gây teo cơ bàn tay phải, thì tỷ lệ % 
tổn thương cơ thể của ông Nguyễn Văn A chỉ được tinh theo tỷ lệ % tổn thương hoàn toàn thần kinh 
trụ (31-35%). Trong trường hợp này, không tính tỷ lệ % tổn thương teo cơ bàn tay phải, vì teo cơ bàn 
tay phải là do hậu quả của tổn thương dây thần kinh trụ đã được tính ở trên. 

3. Nếu nhiều TTCT là triệu chứng thuộc một hội chứng hoặc thuộc một bệnh đã được nêu trong Bảng 
tỷ lệ quy định tai Điều 1 Thông tư này thì tỷ lệ % TTCT được xác định theo hôi chưng hoặc theo bệnh 
đó. 

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn B được xác định là bệnh tâm thần phân liệt điều trị không ổn định, có triệu 
chứng ảo giác và căng trương lực cơ, thì tỷ lệ % TTCT được tính theo tỷ lệ bệnh tâm thần phân liệt 
điều trị không ổn định (51-55%); không được xác định tỷ lệ TTCT bằng cách cộng tỷ lệ % TTCT ảo 
giác và tỷ lệ % TTCT căng trương lực cơ.

4. Nếu cơ thể được xác định có 01 (môt) tổn thương thì tỷ lệ % TTCT là giơi han cao nhất của tỷ lệ % 
tổn thương cơ thể đó.

Vi dụ: Ông Nguyễn Văn C bị cụt 1/3 giữa cánh tay phải, theo quy định tai Bảng 1, Điều 1 Thông tư 
này, tỷ lệ % TTCT là 61 - 65% thì tỷ lệ TTCT của ông Nguyễn Văn C được xác định là 65%.

background image

5. Khi tổng hợp tỷ lệ % TTCT, chỉ được lấy giơi han trên của tỷ lệ % TTCT cao nhất môt lần, từ TTCT 
thư hai trở đi, lấy giơi han dươi của tỷ lệ % TTCT để tinh, theo trình tự từ tỷ lệ % TTCT cao nhất đến 
tỷ lệ % TTCT thấp nhất. 

6. Tỷ lệ % TTCT là số nguyên. Khi tinh tỷ lệ % TTCT chỉ lấy hàng thập phân đến môt chữ số. Nếu chữ
số hàng thập phân lơn hơn hoặc bằng 5 thì làm tròn số thành 01 đơn vị.

Điều 3. Phương pháp xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể

1. Việc xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể được tính theo công thức sau:

Tổng tỷ lệ % TTCT = T1 + T2 + T3 +…+ Tn

Trong đó:

T1: Tỷ lệ % TTCT của tổn thương thư nhất; T1 được xác định là tỷ lệ % TTCT cao nhất trong các 
TTCT.

T2: Tỷ lệ % TTCT của tổn thương thư hai; T2 = (100 - T1) x giơi han dươi của TTCT thư 2/100%.

T3: Tỷ lệ % TTCT của tổn thương thư ba; T3 = (100-T1-T2) x giơi han dươi của TTCT thư 3/100%.

Tn: Tỷ lệ % TTCT của tổn thương thư n, Tn= {100-T1-T2-T3-…-T(n-1)} x giơi han dươi của TTCT thư 
n/100%.

2. Ví dụ: Ông Nguyễn Văn D được xác định có 03 TTCT: 

- Cụt 1/3 giữa cánh tay phải, tỷ lệ % TTCT là 61 - 65%.

- Nghe kém trung bình hai tai mức độ I, tỷ lệ % TTCT là 21 - 25%.

- Mù mắt trái chưa khoét bỏ nhãn cầu, tỷ lệ % TTCT là 41% 

Áp dụng phương pháp nêu trên, tổng tỷ lệ % TTCT của Ông Nguyễn Văn D được tinh như sau:

T1 = 65%,

T2 = (100 - 65) x 41/100% = 14,35%, làm tròn số thành 14,0 %.

T3 = (100 - 65 - 14,0) x 21/100% = 4,41 %, làm tròn số thành 4,0%.

Tổng tỷ lệ TTCT của ông Nguyễn Văn D là 65% + 14,0 % + 4 % = 83 %

Tỷ lệ TTCT của ông Nguyễn Văn D là 83 %.

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

Trường hợp người khám giám định y khoa giám định tái phát, khám giám định phúc quyết do thương 
tật, bệnh, tật mà tỷ lệ % TTCT được xác định khi áp dụng theo Thông tư này thấp hơn tỷ lệ % TTCT 
đã được kết luận theo các quy định của pháp luật về tỷ lệ % TTCT do thương tật, bệnh, tật trươc thời 
điểm Thông tư này có hiệu lực thì giữ nguyên tỷ lệ % TTCT mà người đó đã được xác định trươc đây.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2013. 

2. Thông tư liên bộ số 12-TTLB ngày 26 tháng 7 năm 1995 của liên Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội qui định về tiêu chuẩn thương tật và tiêu chuẩn bệnh tật mới hết hiệu lực thi hành kể từ
ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. Bãi bỏ bảng tỷ lệ mất sức lao động do bệnh nghề nghiệp 
được ban hành kèm theo các Thông tư: Thông tư liên bộ số 29/TT- LB ngày 25 tháng 12 năm 1991 
của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bổ sung một 
số bệnh nghề nghiệp; Thông tư liên bộ số 08/TTLB ngày 19 tháng 5 năm 1976 của Bộ Y tế, Bộ 
Thương binh và Xã hội, Tổng Công đoàn Việt Nam quy định một số bệnh nghề nghiệp và chế độ đãi 
ngộ công nhân viên chức nhà nước mắc bệnh nghề nghiệp; Quyết định số 27/2006/QĐ-BYT ngày 
21/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung 04 bệnh nghề nghiệp vào Danh mục các loại bệnh 
nghề nghiệp được bảo hiểm; Quyết định số 167/1997/QĐ-BYT ngày 04/02/1997 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế về việc ban hành bổ sung 5 bệnh nghề nghiệp vào danh mục các loại bệnh nghề nghiệp được bảo 
hiểm.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Cục Quản lý khám, chữa bệnh Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các đơn vị trực 
thuôc Bô Y tế, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuôc Trung ương, Y tế Bô, ngành thực hiện theo đúng quy
định tại Thông tư này.

2. Cục An toàn lao đông, Cục Người có công Bô Lao đông - Thương binh và Xã hôi căn cư chưc 
năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chỉ đao, kiểm tra và đôn đốc hiện theo đúng quy định tai 
Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương cần phản ánh kịp thời
về Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn, giải quyết./.

background image

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI

THỨ TRƯỞNG

Bùi Hồng Lĩnh

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ Y TẾ

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng thông tin điện 
tử CP);
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Viện KSND tối cao; Tòa án nhân dân tối cao;
- Bộ Y tế: Cục QLKCB, Vụ PC, Thanh tra Bộ, Viện GĐ Y khoa, Viện
Pháp y QG, 
 Viện Giám định pháp y tâm thần TW, Cổng TTĐT BYT, Website 
Cục QL KCB;
- Bô LĐTB&XH: Cục ATLĐ, Cục Người có công, Vụ BHXH, Cổng 
TTĐT Bộ LĐTB&XH;
- Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc TW; Y tế Bộ, ngành;
- Sở LĐTB&XH tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu BYT: VT, KCB, PC;
- Lưu LĐTB&XH: VT, ATLĐ, PC.

BẢNG 1

BẢNG TỶ LỆ TỔN THƯƠNG CƠ THỂ DO THƯƠNG TICH

(Kèm theo Thông tư liên tịch số: 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Bộ Y

tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

1. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do di chứng rối loạn tâm thần và hành vi sau chấn thương, vết 
thương sọ não

Di chứng rối loạn tâm thần và hành vi sau chấn thương, vết thương sọ não

Tỷ lệ (%)

1. Sa sút trí tuệ (mất trí Dementia)

1.1. Sa sút trí tuệ mức độ nhẹ 

21 - 25

1.2. Sa sút trí tuệ mức độ vừa (trung bình)

41 - 45

1.3. Sa sút trí tuệ mức độ nặng (trầm trọng)

61 - 65

1.4. Sa sút trí tuệ mức độ rất nặng (hoàn toàn)

81 - 85

2. Hội chứng sau chấn động não 

2.1. Hội chứng sau chấn động não điều trị khỏi 

0

2.2. Hội chứng sau chấn động sọ não điều trị ổn định 

11 - 15

2.3. Hội chứng sau chấn động não điều trị không kết quả 

26 - 30

3. Rối loạn nhân cách 

3.1. Rối loạn nhân cách điều trị khỏi

0

3.2. Rối loạn nhân cách điều trị ổn định 

21 - 25

3.3. Rối loạn nhân cách điều trị không ổn định 

31 - 35

3.4. Rối loạn nhân cách điều trị không kết quả 

41 - 45

4. Rối loạn cảm xúc 

4.1. Rối loạn cảm xúc điều trị khỏi

0

4.2. Rối loạn cảm xúc điều trị ổn định

21 - 25

4.3. Rối loạn cảm xúc điều trị không ổn định

31 - 35

4.4. Rối loạn cảm xúc điều trị không kết quả

41 - 45

5. Hội chứng Korsakoff 

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
523
0 trang
0
502
0 trang
0
587
0 trang
0
422
0 trang
0
422
0 trang
0
604
0 trang
0
492
0 trang
0
449
0 trang
0
475
0 trang
0
525
0 trang
0
501
0 trang
0
465
0 trang
0
485
0 trang
0
461
0 trang
0
482
0 trang
0
495
0 trang
0
430
0 trang
0
550
0 trang
0
482
0 trang
0
525
0 trang
0
439
0 trang
0
458
0 trang
0
466

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1584
1 tài liệu
0
791
1 tài liệu
0
727
2 tài liệu
0
1110
6 tài liệu
0
3094
1 tài liệu
0
753
1 tài liệu
0
754
2 tài liệu
0
1060
1 tài liệu
0
766
4 tài liệu
0
2280
2 tài liệu
0
1261
3 tài liệu
0
1579
1 tài liệu
0
702
10 tài liệu
0
4790
10 tài liệu
0
5303
10 tài liệu
0
5906
5 tài liệu
0
2899

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1584
18/09/2018
1 tài liệu
0
791
18/09/2018
1 tài liệu
0
727
18/09/2018
2 tài liệu
0
1110
18/09/2018
6 tài liệu
0
3094
18/09/2018
1 tài liệu
0
753
18/09/2018
1 tài liệu
0
754
18/09/2018
2 tài liệu
0
1060
18/09/2018
1 tài liệu
0
766
18/09/2018
4 tài liệu
0
2280
18/09/2018
2 tài liệu
0
1261
18/09/2018
3 tài liệu
0
1579
18/09/2018
1 tài liệu
0
702
18/09/2018
10 tài liệu
0
4790
18/09/2018
10 tài liệu
0
5303
18/09/2018
10 tài liệu
0
5906
18/09/2018
5 tài liệu
0
2899