Tài liệu

2750_LDTBXH-LDTL_145698

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG

BINH VÀ XàHỘI

-------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

Số: 2750/LĐTBXH-LĐTL

V/v: lấy ý kiến phương án điều chỉnh mức lương 
tối thiểu vùng năm 2013 trong các loại hình 
doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2012 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Bộ luật Lao động và Kết luận số 23-KL/TW ngày 29 
tháng 5 năm 2012 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về 
“Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định 
hướng cải cách đến năm 2020” của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Lao động – Thương 
binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan thực 
hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng thuộc địa bàn quản lý theo 
quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ, 
trong đó đánh giá mặt được, mặt chưa được và nguyên nhân kèm theo số liệu tổng hợp về
tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng của các doanh nghiệp (số thực hiện cao hơn,
thấp hơn theo vùng, loại hình doanh nghiệp).

2. Tham gia ý kiến về phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đối với người lao 
động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2013 (phương án kèm theo).

Rất mong đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
quan tâm, chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn lao 
động cấp tỉnh, chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức trao đổi 
với Ban quản lý khu công nghiệp (nếu có), các Hiệp hội nghề nghiệp, các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị liên quan, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, trên cơ sở 
đó tổng hợp và gửi ý kiến tham gia về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 
31/8/2012 (đồng thời gửi qua số fax: 043.9386139) để tổng hợp, trình Chính phủ xem 
xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL (3).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phạm Minh Huân

background image

 

PHƯƠNG ÁN

ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH

NGHIỆP NĂM 2013

(Kèm theo công văn số 2750/LĐTBXH-LĐTL ngày 9 tháng 8 năm 2012 của Bộ Lao động

– Thương binh và Xã hội)

1. Về mức lương tối thiểu vùng:

Căn cứ quy định của Bộ luật Lao động, lộ trình điều chỉnh tiền lương tối thiểu đã trình 
Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, tình hình thực tế sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, xác định mức lương tối thiểu vùng áp dụng trong 
doanh nghiệp năm 2013 theo các phương án như sau:

Phương án 1: Điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng theo lộ trình đã trình Ban chấp hành 
Trung ương, mức điều chỉnh tăng bình quân 4 vùng khoảng 36%, cụ thể:

- Vùng 1: Mức 2.700.000 đồng/tháng.

- Vùng 2: Mức 2.400.000 đồng/tháng.

- Vùng 3: Mức 2.130.000 đồng/tháng.

- Vùng 4: Mức 1.930.000 đồng/tháng.

Phương án này có ưu điểm thực hiện theo đúng tinh thần Kết luận số 23-KL/TW ngày 29 
tháng 5 năm 2012 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về 
“Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định 
hướng cải cách đến năm 2020” của Ban chấp hành Trung ương (sau đây gọi tắt là Hội 
nghị trung ương 5) là “điều chỉnh mức lượng tối thiểu khu vực doanh nghiệp nhanh hơn 
để đến năm 2015 đạt mức nhu cầu tối thiểu”.

Tuy nhiên có nhược điểm mức điều chỉnh cao, làm tăng chi phí lớn ảnh hưởng đến khả 
năng chi trả của doanh nghiệp nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp
sử dụng nhiều lao động trong điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2012 đang 
gặp rất nhiều khó khăn.

Phương án 2: Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp năm 2012 
gặp nhiều khó khăn, điều chỉnh tiền lương tối thiểu bằng khoảng 90% so với phương án I,
mức điều chỉnh tăng bình quân 4 vùng khoảng 25%, cụ thể:

- Vùng 1: Mức 2.500.000 đồng/tháng.

- Vùng 2: Mức 2.250.000 đồng/tháng.

background image

- Vùng 3: Mức 1.950.000 đồng/tháng.

- Vùng 4: Mức 1.800.000 đồng/tháng.

Phương án này có ưu điểm phù hợp với tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng có tác động ít 
hơn đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp, mức điều chỉnh tương ứng với mức điều 
chỉnh tiền lương tối thiểu chung.

Tuy nhiên phương án này có nhược điểm chưa thực hiện theo đúng lộ trình điều chỉnh 
tiền lương tối thiểu vùng đã trình Hội nghị trung ương 5, các năm sau phải điều chỉnh ở 
mức cao hơn mới đạt được mục tiêu bảo đảm nhu cầu tối thiểu vào năm 2015.

2. Về thời điểm điều chỉnh

Chính phủ công bố điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trong doanh nghiệp vào tháng 
10/2012 và thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Trong quá trình thảo luận vẫn có ý 
kiến cho rằng nếu tình hình nhiều doanh nghiệp 6 tháng cuối năm 2012 còn gặp nhiều 
khó khăn thì lùi thời gian thực hiện từ 3 đến 6 tháng để chia sẻ với tình hình sản xuất, 
kinh doanh khó khăn của doanh nghiệp.

3. Về địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Giữ nguyên 4 vùng và danh mục địa bàn ở 4 vùng theo quy định tại Nghị định số 
70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ. Trường hợp các địa phương có đề xuất 
điều chỉnh vùng thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn lao 
động, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức trao đổi với các Ban quản lý 
khu chế xuất, khu công nghiệp (nếu có), các Hiệp hội nghề nghiệp, các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị liên quan, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, trên cơ sở đó 
tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Lao 
động – Thương binh và Xã hội trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1587
1 tài liệu
0
793
1 tài liệu
0
727
2 tài liệu
0
1115
6 tài liệu
0
3102
1 tài liệu
0
754
1 tài liệu
0
755
2 tài liệu
0
1064
1 tài liệu
0
770
4 tài liệu
0
2287
2 tài liệu
0
1262
3 tài liệu
0
1581
1 tài liệu
0
704
10 tài liệu
0
4987
10 tài liệu
0
5319
10 tài liệu
0
5924
5 tài liệu
0
2905

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1587
18/09/2018
1 tài liệu
0
793
18/09/2018
1 tài liệu
0
727
18/09/2018
2 tài liệu
0
1115
18/09/2018
6 tài liệu
0
3102
18/09/2018
1 tài liệu
0
754
18/09/2018
1 tài liệu
0
755
18/09/2018
2 tài liệu
0
1064
18/09/2018
1 tài liệu
0
770
18/09/2018
4 tài liệu
0
2287
18/09/2018
2 tài liệu
0
1262
18/09/2018
3 tài liệu
0
1581
18/09/2018
1 tài liệu
0
704
18/09/2018
10 tài liệu
0
4987
18/09/2018
10 tài liệu
0
5319
18/09/2018
10 tài liệu
0
5924
18/09/2018
5 tài liệu
0
2905