Tài liệu

27. Mau_Thong_bao_chuyen_tra_tro_cap_thoi_viec

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                ------------------------------------ 

                                                                                    ..... , ngày..... tháng..... năm.... 

Tên đơn vị:....... 

Số:.................... 

                                                                        THÔ NG   B ÁO  

                                        Về việc chuyển trả trợ cấp thôi việc 

Kính gửi: Công ty B 

- Căn cứ Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động; 

- Căn cứ Thông tư số … của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ... 

Ông (Bà): Nguyễn Văn A đã chấm dứt hợp đồng lao động ngày.... tháng.... năm.... 

(Thông báo hoặc Quyết định kèm theo). 

Theo hồ sơ, Ông Nguyễn Văn A có thời gian làm việc tại Công ty B là ... năm (từ ngày.... 

tháng.... năm.... đến ngày.... tháng.... năm....). 

Công ty chúng tôi đã chi hộ khoản trợ cấp thôi việc đối với thời gian làm việc tại Công ty 

B với số tiền là:.... đồng.

Đề nghị Công ty B chuyển trả số tiền trợ cấp thôi việc mà Công ty chúng tôi đã chi hộ theo

số tài khoản....../.

Nơi nhận:                                                           

Giám đốc hoặc thủ trưởng đơn vị 

- Như trên;                                                               

        Ký tên, đóng dấu 

 

- Lưu đơn vị.

                                                            (Ghi rõ họ và tên) 

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
724
0 trang
0
442
0 trang
0
509

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1322
10 tài liệu
0
4585

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
3 tài liệu
0
1322
20/12/2018
10 tài liệu
0
4585