Tài liệu

26. Phieu yeu cau nhan su

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty ............................................

Phòng Nhân Sự (HR Dept)

(Form No.) BM.08.03

15/05/2004

PHIẾU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

(RECRUITMENT REQUESTING FORM)

(Áp dụng cho vị trí cao cấp, nhân viên văn phòng và phân xưởng – Apply

for Senior, Office Staff and Workshop Applicants)

I- YÊU CẦU CHUNG (General Requirements)

Phòng ban/ Bộ phận (Dept/Sec):

Trình độ học vấn (Education Level):

 12/12 (High School)

 Trung cấp (Middle Level School)

 Cao đẳng (College)

 Đại học (University)

 Trên đại học (Postgraduate)

Vị trí tuyển dụng (Position):

Giới tính (Sex):   Nam (Male)   

 Nữ (Female)

Tuổi (Age):

Ngoại hình (Appearance):  Cần (Necessary)

 Tương đối (Uncertain)

 Không cần (Unnecessary)

Kinh nghiệm làm việc (Working Experience):

 Dưới 1 năm (Under 1 year)

 Từ 1 đến dưới 2 năm (From 1 to 2 years)

 Từ 2 đến dưới 3 năm (From 2 to 3 years)

 Từ 3 đến 5 năm (From 3 to 5 years)

 Trên 5 năm (Over 5 years)

 Không cần (Unnecessary)

CHUYÊN MÔN (Specialities):

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CƠ BẢN (Description of Basic Work):

II- YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG (Skill Requirements)

1/ Trình độ ngoại ngữ (Lanaguage Skills):
+ Tiếng Anh (English)

:   Level A         

 Level B 

 Level C 

 Unnecessary

+ Tiếng Pháp (Frech)

:   Level A         

 Level B 

 Level C 

 Unnecessary

+ Tiếng Hoa (Chinese)

:   Level A         

 Level B 

 Level C 

 Unnecessary

+ Khác (Others)_____

:   Level A         

 Level B 

 Level C 

 Unnecessary

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

2/ Trình độ vi tính (Computer Skills):

 Word 

 Powerpoint

 Excel 

 Internet

 Access 

 Solomon

 Khác (Others): ________________________

3/ Lập kế hoạch (Planning):

 Tuần (Weekly) 

 Năm (Yearly)

 Tháng (Monthly)

 Trên 01 năm (Over yearly)

 Qúy (Quarterly)

4/ Tính sáng tạo (Creative):
 Tạo ra những cải tiến nhỏ trong phạm vi công việc.

(Create improvements in  field of operations)

 Tạo ra những cải tiến nhỏ trong phạm vi của bộ phận

(Create improvements in field of department)

 Tạo ra những kiểu dáng sản phẩm mới cho Công ty

(Create new styles/models of product)

 Tạo ra nhãn hiệu, bao bì có sức thu hút

(Create attractive trade mark, brand name, packages)

 Tạo ra những sản phẩm mới cho Công ty

(Create new products)

 Có những ý tưởng mới về loại hình kinh doanh, quản lý

(Initiate new ideas of business, management type)

5/ Hiểu biết (Comprehensive):
 Hiểu rõ các mệnh lệnh, chỉ thị liên quan đến công việc

(Understand clearly orders, instructions of working)

 Hiểu rõ các kế hoạch làm việc của nhóm hoặc bộ phận

(Understand clearly working plans of group or dept.)

 Có thể nắm bắt, cập nhật thông tin liên quan đến công việc

(Understand, update information of working)

6/ Khả năng giải quyết công việc(Ability  to solve problem):
 Công việc cần giải quyết nhanh chóng, chính xác

(Solve the work quickly, accurately)

 Công việc cần giải quyết cẩn thận, tỷ mỉ

(Solve the work carefully, in detailed)

 Công việc cần giải quyết trong thời  hạn được quy định

(Solve the work in the time-limit)

7/ Khả năng phán quyết (Ability to make decision):
 Công việc không cần phán quyết 

(Unnecessary to make decision)

 Khi có các hướng dẫn/ chỉ thị chung cần đưa ra các quyết 
định tác động đến kết quả làm việc của bộ phận/ Công ty

(Ability to make decision that can impact on the results of 

sec./company)

8/ Khả năng thuyết phục (Ability to pursuade) :
 Không cần thuyết phục người khác

(Unnecessary to pursuade others)

 Cần thuyết phục các thành viên trong nhóm/ bộ phận

(Need to persuade other members in group/sec.)

 Cần thuyết phục số lượng khách hàng khó tính

(Need to persuade amount of fastidious customers)

 Cần thuyết phục cấp dưới hoặc số lượng lớn công nhân

(Need to persuade juniors or amount of workers)

9/ Năng lực lãnh đạo (Ability to lead):
 Không cần (Unnecessary)
 Lãnh đạo một nhóm (Lead one group)
 Lãnh đạo một phòng ban/ bộ phận (Lead one Dept./Se.c)
 Lãnh đạo trên 300 người (Lead over 300 staffs)
 Lãnh đạo một Công ty (Lead a company)

III- SỨC KHỎE (Health)

 Cần thể hình (Body):    Cao (Height):______________ m;  Nặng (Weight):______________ kg
 Cần sức lực đặc biệt (Special Strength Requirement)
 Sức khỏe đủ đảm bảo cho công việc (Physical fitness for working)
 Không cận thị (Bright eyes – not being myopic)

IV- GIAO TIẾP (Communication)

 Không cần giao tiếp với bên ngoài 

 Cần giao tiếp với nhiều người trong Công ty

(Unnecessary to communicate outside)

(Need to communicate with many people in company)

 Cần giao tiếp với khách hàng trong và ngoài nước 

 Cần tiếp xúc với các cơ quan báo đài, truyền thông

(Need to communicate with local and foreign customers)

(Need to contact with media)

 Cần tiếp xúc với các cấp chính quyền địa phương, trung ương

(Need to contact with local and central authorities)

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

2

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

Ghi chú (Notes):  
- Anh/ chị điền trực tiếp trên mẫu form (Fill directly on the form)
- Chọn và đánh dấu (x) vào ô tương ứng (Choose and cross in correclative boxes)

Ngày (Date) ____ tháng ____ năm 200 ___

Trưởng bộ phận/ phòng ban

(Chief of Dept/Sec)

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

3

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4333
20/12/2018
3 tài liệu
0
1403