Tài liệu

26. Bien_ban_huy_so_BHXH_the_BHYT

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Mẫu số: C10-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH

 Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

Bảo hiểm xã hội ……….
Bảo hiểm xã hội ……….

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỦY SỔ BHXH, THẺ BHYT

Hôm nay, ngày ….... tháng ….... năm……....,t

ại cơ quan Bảo hiểm xã hội  …………………....

Hội đồng xử lý sổ BHXH, thẻ BHYT hỏng không sử dụng được tỉnh, thành phố: ...........………………

- Ông (Bà):…………………………………………………….., Chủ tịch;

- Ông (Bà):…………………………………………………….., Ủy viên;

- Ông (Bà):…………………………………………………….., Ủy viên;

- Ông (Bà):…………………………………………………….., Ủy viên;

Căn cứ các biên bản kiểm tra sổ BHXH, thẻ BHYT định kỳ hàng quý, sau khi xác định số lượng, thực

trạng sổ BHXH, thẻ BHYT không sử dụng được, Hội đồng hủy sổ BHXH, thẻ BHYT xử lý theo quy định của
BHXH Việt Nam, cụ thể như sau:

I. BÌA SỔ BHXH:

1. Số lượng: .....................................................................................................................................

2. Tình trạng: ...................................................................................................................................

II. THẺ BHYT:

1. Số lượng: .....................................................................................................................................

2. Tình trạng:.....................................................................................................................................

III. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ: (Cắt, xén, xé; đốt; khác)

IV. KIẾN NGHỊ:

Biên bản được lập vào hồi…...... giờ…..... phút cùng ngày, sau khi có sự thống nhất của các thành viên

tham gia. Biên bản được lập thành 03 bản, 02 bản lưu tại BHXH tỉnh, 01 bản gửi về BHXH Việt Nam để báo
cáo.

CÁC ỦY VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

CHỦ TICH HỘI ĐỒNG

(Ký tên, đóng dấu)

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
779
0 trang
0
478
0 trang
0
542

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1417
10 tài liệu
0
4964

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
3 tài liệu
0
1417
20/12/2018
10 tài liệu
0
4964