Tài liệu

25. To trinh yeu cau bo sung nhan su dot xuat

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số: ……./TT/NS/20…...

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng ….. năm 20…..

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung nhân sự đột xuất

Kính gửi: 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY/PHÒNG NHÂN SỰ

-

Căn cứ theo nhu cầu phát sinh công việc;

-

Căn cứ theo Quy trình tuyển dụng của Công ty, Phòng/Ban/Đơn vị: ………………………. 
đề nghị tuyển dụng đột xuất các vị trí

TT

Vị trí

tuyển

dụng

SL

Mô tả tóm

tắt công

việc, tiêu

chuẩn ứng

viên

Mức

lương dự

kiến

Đề xuất

cán bộ

phỏng vấn

chuyên

môn

Thời

gian cần

nhân sự

Lý do bổ

sung

Giám đốc

(Duyệt)

Phòng nhân sự

(Xác nhận nhu cầu)

Phụ trách

(Người đề xuất)

Người đề xuất

(Ký, ghi rõ họ tên)

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4333
20/12/2018
3 tài liệu
0
1403