Tài liệu

2.5 Bai thi vi tri nhan su

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY …

- Trụ sở: 
- Điện thoại: 
Website:      Email

Họ và tên ứng viên: ……………………………………………………………………… 
Vị trí tuyển dụng: .....................................................................Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ............................................................................................................

ĐỀ THI MÔN NHẤN SỰ

Thời gian làm bài: 60 phút

H ớng dẫn thực hiện:

ư

B n   h ã y   v i t   c â u   tr   l i   v à o   p h i u   tr   l i .

ế

ả ờ

ế

ả ờ

 

I/ Bài tập tình huống: Ở Công ty Hoàng Đạo (10 điểm)

Ông Trung là giám đốc Công ty TNHH Hoàng Đạo đã được gần 3 năm. Lúc mới thành 
lập, Công ty chỉ có vẻn vẹn 9 nhân viên, đến nay Công ty đã có tất cả gần 300 nhân viên. 
Lúc đầu ông Trung tự mình thực hiện mọi công việc liên quan đến tuyển chọn, trả lương 
và bổ nhiệm nhân viên. Do công việc ngày càng nhiều và phức tạp, ông Trung đã giao 
dần trách nhiệm tuyển nhân viên mới cho các trưởng phòng hoặc người phụ trách các cơ 
sở trực thuộc Công ty. Mặc dù Công ty đang hoạt động có hiệu quả, gần đây qua kiểm tra
ông Trung nhận thấy Công ty có nhiều vấn đề chưa ổn, cần giải quyết. Nhiều trưởng 
phòng hay lãnh đạo các cơ sở tỏ ra thiếu thận trọng trong khi tuyển nhân viên. Nhiều 
nhân viên chưa được đào tạo đầy đủ hoặc thiếu kinh nghiệm, yếu kém trong thực hiện 
công việc. Tại nhiều phòng ban, cơ sở, cửa hàng của Công ty, kỷ luật lao động lỏng lẻo, 
một số nhân viên được phân quá ít công việc trong khi nhiều nhân viên khác lại phải làm 
việc quá tải. Nhiều nhân viên có năng lực không được cất nhắc phù hợp. Ở một vài cơ sở,
tiền lương được trả không công bằng và có sự khác biệt lớn giữa các cơ sở khác nhau 
trong Công ty. Một số nhân viên cảm thấy bất mãn.

Ông Trung cảm nhận được sự cần thiết phải có một chuyên gia về lĩnh vực quản trị nhân 
sự. Tuy nhiên ông vẫn còn băn khoăn không biết có cần một phòng nhân sự hay không và
lãnh đạo các cơ sở của Công ty sẽ phản ứng như thế nào đối với trưởng phòng nhân sự 
mới? Trưởng phòng nhân sự sẽ có những trách nhiệm cụ thể như thế nào ? Rõ ràng là các
trưởng phòng và các cán bộ lãnh đạo của Công ty đều có trách nhiệm quản trị nhân viên, 
làm thế nào để công việc không bị chồng chéo và phối hợp có hiệu quả với hoạt động của
phòng nhân sự ?

Câu hỏi:
1/ Theo anh/chị, Công ty Hoàng Đạo có cần thành lập một phòng nhân sự không? Tại 
sao?
2/ Nếu ở cương vị của ông Trung, anh/chị sẽ làm gì để giải quyết những khó khăn hiện 
nay của Công ty Hoàng Đạo?

Điểm:

background image

CÔNG TY …

- Trụ sở: 
- Điện thoại: 
Website:      Email

3/ Đối chiếu với công tác nhân sự của bộ phận anh/chị hiện nay, điều gì anh/chị thấy 
giống với tình hình của Công ty Hoàng Đạo và cần phải có/đã có những biện pháp gì để 
khắc phục cho từng mảng việc đó?

II/ Bài tập nghiệp vụ: Phân tích công việc của anh/chị (10 điểm)
Câu hỏi:
1/ Anh/chị hãy mô tả một ngày làm việc thông thường? Những trách nhiệm chính trong 
công việc?
2/ Theo anh/chị những phần quan trọng nhất trong công việc là gì? Tại sao chúng lại 
quan trọng?
3/ Loại tình huống nào thường gây ra căng thẳng nhất trong công việc?Giải pháp chung 
mà anh/chị thường áp dụng để xử lý tình huống căng thẳng đó?
4/ Những kiến thức nào quan trọng liên quan đến việc thực hiện công việc của anh/chị? 
Anh/chị thấy cần có những khoá đào tạo kỹ năng, kinh nghiệm đặc biệt gì để thực hiện 
tốt công việc?
5/ Những tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc của anh/chị là gì (ngoài bản 
checkpoint định kỳ)? Anh/chị có đề xuất sửa đổi gì về các tiêu chuẩn đánh giá này 
không?

background image

CÔNG TY …

- Trụ sở: 
- Điện thoại: 
Website:      Email

Họ và tên ứng viên: ……………………………………………………………………… 
Vị trí tuyển dụng: .....................................................................Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ............................................................................................................

PHIẾU TRẢ LỜI

Số câu đúng

Điểm

Điểm:

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1283
IT
3 tài liệu
0
1503
8 tài liệu
0
4079
8 tài liệu
0
4888
5 tài liệu
0
2319
2 tài liệu
0
1055
6 tài liệu
0
2643
2 tài liệu
0
1095
1 tài liệu
0
724

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1283
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1503
23/09/2018
8 tài liệu
0
4079
23/09/2018
8 tài liệu
0
4888
23/09/2018
5 tài liệu
0
2319
23/09/2018
2 tài liệu
0
1055
23/09/2018
6 tài liệu
0
2643
23/09/2018
2 tài liệu
0
1095
23/09/2018
1 tài liệu
0
724