Tài liệu

24. Ke hoach tuyen dung nhan su

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

        Công ty …………
Phòng Nhân Sự (HR Dept)

BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

(PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET)

Phòng/Ban (Dept/Sec): ……………………………..
Quý (Quarter): ………………….. Năm (Year): ……………

STT

(No.)

CẤP CẦN TUYỂN

(Position)

CHỨC DANH 

(Job Title)

SỐ LƯỢNG

(NGƯỜI)

(Quantity)

THỜI GIAN CẦN

NHÂN SỰ

(Availability)

LÝ DO TUYỂN DỤNG 

(Reasons for Recuitment)

1

Cấp lãnh đạo 

(Leader position)

    Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel)
    Tuyển mới (New Personnel)
    Trù bị nhân lực (Personnel Preparation)

2

Vị trí cấp cao 

(Senior position)

    Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel)
    Tuyển mới (New Personnel)
    Trù bị nhân lực (Personnel Preparation)

3

Vị trí cấp trung

(Junior position)

    Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel)
    Tuyển mới (New Personnel)
    Trù bị nhân lực (Personnel Preparation)

4

Vị trí nhân viên 

(Staff position)

    Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel)
    Tuyển mới (New Personnel)
    Trù bị nhân lực (Personnel Preparation)

5

Vị trí công nhân

(Worker position)

    Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel)
    Tuyển mới (New Personnel)
    Trù bị nhân lực (Personnel Preparation)

TỔNG CỘNG (TOTAL)

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 20…..

Xác nhận của Trưởng bộ phận

(Confirmation of Chief of Department)

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 20…..

Giám đốc Nhân sự phê duyệt

(Approval of Human Resource Director)

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 20…..

Ban Tổng giám đốc duyệt

(Approval of Board of Director)

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

2

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4333
20/12/2018
3 tài liệu
0
1403