Tài liệu

24. Danh_sach_cap_so_BHXH

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

BHXH TỈNH……….

BHXH HUYỆN

DANH SÁCH CẤP SỔ BHXH 

Tên đơn vị: ………………………………………………………..,     Mã đơn vị:

Địa chỉ:…………………………………………………………………………..

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Mã số

Số lượng

Ghi chú

Bìa sổ

Tờ rời

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A: Danh sách người được cấp sổ:

I

Người tham gia có thời gian bắt đầu từ 1/2007

II

Người tham gia có thời gian tham gia trước 1/2007

B: Danh sách chưa được cấp sổ:

…….., ngày…….tháng…….năm…….

Người lập biểu

PT Sổ, thẻ

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với người chưa được cấp sổ, lý do ghi ở cột ghi chú.

Đơn vị (Nơi cư 

trú)

Mẫu D09a-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH

 Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
779
0 trang
0
478
0 trang
0
542

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1417
10 tài liệu
0
4964

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
3 tài liệu
0
1417
20/12/2018
10 tài liệu
0
4964