Tài liệu

2.3 PV vi tri nhan su

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN SỰ

Mã số: 
Ngày ban hành: 11/21/2018
Lần sửa đổi: 00

Họ và tên ứng viên: ……………………………………………………………………… 
Vị trí tuyển dụng: ......................................................Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................

Hướng dẫn đánh giá:
-

Nhằm mục đích tuyển “Đúng người cho đúng việc”. Các tiêu chí tuyển dụng được xây dựng
theo từng cấp và có 3 phần cơ bản: Phần 1: đánh giá kỹ năng cơ bản; Phần 2: đánh giá năng
lực chuyên môn; Phần 3: đánh giá tố chất cá nhân.

-

Có 5 mức đánh giá như sau: (Cán bộ phỏng vấn click  vào số điểm trong ô)

5: Xuất sắc

4: Tốt/Khá

3: TB khá

2: TB/TB yếu

1: Yếu/Kém

PHẦN 1: KỸ NĂNG CƠ BẢN

Công việc chính của những người làm nhân sự là công việc hành 
chính văn phòng, tổ chức hội họp, hội thảo, thương lượng và giải 
quyết vấn đề liên quan đến chế độ lao động, tuyển chọn nhân 
viên, đánh giá kết quả công việc, tạo động lực làm việc....

Điểm

1.

Tốt nghiệp ĐH 

?

5

4

3

2

1

2.

Kỹ năng giao tiếp và thương lượng  

?

5

4

3

2

1

3.

Soạn thảo và trình bày văn bản

 ?

5

4

3

2

1

4.

Kỹ năng sử dụng thiết bị văn phòng ?

5

4

3

2

1

5.   Những câu hỏi khác của cán bộ phỏng vấn

5

4

3

2

1

Điểm:

background image

BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN SỰ

Mã số: 
Ngày ban hành: 11/21/2018
Lần sửa đổi: 00

PHẦN 2: KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

Làm nghề nhân sự là những người đã từng công tác trong lĩnh
vực liên quan, các cấp quản lý... có bằng cử nhân chuyên môn.
Nhân sự là công việc liên quan đến quản lý con người, nghề nhân
sự luôn mang đến cái mới vừa tạo hưng phấn trong công việc
vừa đòi hỏi người làm nghề phải có sự phân tích, phán đoán để
giải quyết hợp lý các mối quan hệ giữa con người với con người,
giữa con người với công việc

Điểm

1.Từng công tác trong lĩnh vực liên quan ?

5

4

3

2

1

-

Bạn hãy mô tả vị trí công việc cũ của bạn?

-

Giả sử bạn được nhận vào công ty làm việc, bạn dự định thực
hiện công việc như thế nào? Bạn hãy mô tả cho tôi các công việc
Bạn dự định sẽ làm?

2.Những câu hỏi khác của cán bộ phỏng vấn

5

4

3

2

1

PHẦN 3: TỐ CHẤT CÁ NHÂN

Một số yêu cầu về tính cách của người làm nhân sự: Phải minh
bạch,   công   bằng.   Vì   làm   tuyển   dụng   rất   dễ   gặp   phải   những
trường hợp gửi gắm người quen, họ hàng...; dễ có cảm tình với
ứng viên này hoặc không thích ứng viên kia... Nếu không rõ ràng,
minh bạch, nhà tuyển dụng dễ rơi vào tình trạng nể nang, cảm
tính, chọn người không đúng việc, làm tổn thất cho công ty...  

Biết lắng nghe, chia sẻ: Người làm nhân sự cũng phải luôn luôn
lắng nghe những nhân viên xung quanh mình để xem nhu cầu
của họ và truyền đạt đến với quản lý công ty. Cẩn thận, tỉ mỉ: Ở
khâu nào trong bộ phận cũng liên quan nhiều đến giấy tờ văn
bản. Do phải giải quyết khá nhiều giấy tờ nên người làm nhân sự
cũng cần phải có những tính cách này để đảm bảo sự chính xác,
tiết kiệm thời gian...

Điểm

1.Minh bạch, công bằng ?

5

4

3

2

1

2.Biết lắng nghe, chia sẻ ?

5

4

3

2

1

3.Cẩn thận, tỉ mỉ ?

5

4

3

2

1

4.Những câu hỏi khác của cán bộ phỏng vấn

5

4

3

2

1

background image

BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN SỰ

Mã số: 
Ngày ban hành: 11/21/2018
Lần sửa đổi: 00

Điểm bình quân: …………………………………………………………………………………….

 Đạt loại   A1  

Tổng điểm bình quân > 4

Tiếp nhận

 Đạt loại   A  

3 < Tổng điểm bình quân = < 4

Tiếp nhận

 Đạt loại   B  

2 =< Tổng điểm bình quân < 3

Không tiếp nhận

 Đạt loại C  

Tổng điểm bình quân < 2

Không tiếp nhận

Nhận xét của cán bộ phỏng vấn:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1282
IT
3 tài liệu
0
1500
8 tài liệu
0
4076
8 tài liệu
0
4883
5 tài liệu
0
2314
2 tài liệu
0
1054
6 tài liệu
0
2638
2 tài liệu
0
1094
1 tài liệu
0
722

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1282
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1500
23/09/2018
8 tài liệu
0
4076
23/09/2018
8 tài liệu
0
4883
23/09/2018
5 tài liệu
0
2314
23/09/2018
2 tài liệu
0
1054
23/09/2018
6 tài liệu
0
2638
23/09/2018
2 tài liệu
0
1094
23/09/2018
1 tài liệu
0
722