Tài liệu

23. Cong_van

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Mẫu số: D01b-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH

 Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

Đơn vị:..........

Số:.....................

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày ..... tháng ..... năm ...........

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội.............................................

- Tên đơn vị:..................................................................................................
- Mã số quản lý:.............................................................................................
- Địa chỉ:........................................................................................................
Nội dung:

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Lý do:

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Hồ sơ gửi kèm:

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

Thủ trưởng đơn vị

(ký, đóng dâu và ghi rõ họ tên)

background image

Tên đơn vị:...........................
Mã số:...................................

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ

(Kèm theo công văn số:.................... ngày......................)

STT

Họ và tên

Mã số

Nội dung đề nghị

Mới

Căn cứ điều chỉnh

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
699
0 trang
0
428

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1287
10 tài liệu
0
4430

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
3 tài liệu
0
1287
20/12/2018
10 tài liệu
0
4430