Tài liệu

23 - 2014 TT BLD TBXH MAU 05, 07 BAO CAO LAO DONG

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

TÊN ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN:

Số: ……….

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------------------

……, ngày … tháng … năm ….

KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận-huyện /

(Hoặc  Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp/ Ban quản lý Khu công nghệ cao)

1. Tên Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể: .....................................................................

2. Loại hình hoạt động: (Đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty

trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần): 

.......................................................................................................................................................................................

3. Địa chỉ hoạt động:.......................................................................................................................................

4. Điện thoại:......................................... Fax: ............................................ Email: .....................................

5. Bắt đầu hoạt động kể từ: ngày…....... tháng ........... năm ……….

Khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị như sau:

Stt

Họ và

tên

Năm

sinh

Giới tính

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao

động

Vị trí

việc

làm

Thời

điểm

bắt

đầu

làm

việc

Đối

tượng

khác

Ghi
chú

Nam Nữ

Đại
học

trở

lên

Cao

đẳng/

Cao

đẳng
nghề

Trung

cấp/

Trung

cấp

nghề

cấp

nghề

Dạy

nghề

thường

xuyên

Chưa

qua
đào

tạo

Không

xác

định

thời

hạn

Xác

định

thời

hạn

Theo

mùa vụ

hoặc

theo

công

việc
nhất

định

dưới

12

tháng

(1)

(2)

(3)

(4) (5) (6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14) (15) (16) (17) (18)

1
2
3

Tổng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Thủ trưởng đơn vị/ hộ kinh doanh cá thể

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:
- Trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của đơn vị  đặt tại địa phương nào thì báo cáo địa phương đó
- Cột 17 ghi những người giữ các chức danh được bổ nhiệm trong doanh nghiệp

1

Mẫu 
05

background image

TÊN ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN:

------------------------

Số: ………

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------------------

……, ngày … tháng … năm …..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỀ LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM ………….. (HOẶC CUỐI NĂM …………..)

Kính gửi: Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận-huyện /

(Hoặc  Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp/ Ban quản lý Khu công nghệ cao)

1. Tên Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể: .....................................................................

2. Loại hình hoạt động: (Đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty

trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần): .............................................................................................................................................................

3. Địa chỉ hoạt động:.......................................................................................................................................

4. Điện thoại:......................................... Fax: ............................................ Email: .....................................

Báo cáo tình hình thay đổi về lao động của đơn vị như sau:

I. Số lao động đầu kỳ

Đơn vị: người

Tổng số

Trong đó lao

động nữ

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Ghi chú

Đại học trở

lên

Cao đẳng/

Cao đẳng

nghề

Trung cấp/

Trung cấp

nghề

Sơ cấp nghề

Dạy nghề

thường

xuyên

Chưa qua

đào tạo

Không xác

định thời hạn

Xác định

thời hạn

Theo mùa vụ hoặc

theo công việc nhất

định dưới 12 tháng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

II. Số lao động tăng trong kỳ

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Vị trí việc

làm

Nam

Nữ

Đại học

trở lên

Cao đẳng/

Cao đẳng

nghề

Trung cấp/

Trung cấp

nghề

Sơ cấp

nghề

Dạy nghề

thường

xuyên

Chưa qua

đào tạo

Không

xác định

thời hạn

Xác định

thời hạn

Theo mùa vụ hoặc

theo công việc nhất

định dưới 12 tháng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1
2

Tổng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mẫu 
07

2

background image

III. Số lao động giảm trong kỳ

Họ và tên

Giới tính

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Lý do giảm

Stt

Nam Nữ

Đại học

trở lên

Cao

đẳng/

Cao đẳng

nghề

Trung

cấp/

Trung

cấp nghề

Sơ cấp

nghề

Dạy

nghề

thường

xuyên

Chưa qua

đào tạo

Không

xác

định

thời

hạn

Xác

định

thời

hạn

Theo mùa

vụ hoặc theo

công việc

nhất định

dưới 12

tháng

Nghỉ

hưu

Đơn phương

chấm dứt Hợp

đồng lao

động/Hợp

đồng làm việc

Kỷ

luật sa

thải

Thỏa

thuận

chấm

dứt

Lý do

khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11) (12)

(13)

(14)

(15)

(16) (17)

(18)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IV. Số lao động cuối kỳ

Tổng số

Trong đó lao

động nữ

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Ghi chú

Đại học

trở lên

Cao đẳng/

Cao đẳng

nghề

Trung cấp/

Trung cấp

nghề

Sơ cấp nghề

Dạy nghề

thường

xuyên

Chưa qua

đào tạo

Không xác

định thời

hạn

Xác định

thời hạn

Theo mùa vụ hoặc

theo công việc nhất

định dưới 12 tháng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Thủ trưởng đơn vị/ hộ kinh doanh cá thể

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

3

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1591
1 tài liệu
0
794
1 tài liệu
0
730
2 tài liệu
0
1115
6 tài liệu
0
3107
1 tài liệu
0
756
1 tài liệu
0
757
2 tài liệu
0
1068
1 tài liệu
0
771
4 tài liệu
0
2294
2 tài liệu
0
1267
3 tài liệu
0
1582
1 tài liệu
0
708
10 tài liệu
0
4829
10 tài liệu
0
4999
10 tài liệu
0
5942
5 tài liệu
0
2910

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1591
18/09/2018
1 tài liệu
0
794
18/09/2018
1 tài liệu
0
730
18/09/2018
2 tài liệu
0
1115
18/09/2018
6 tài liệu
0
3107
18/09/2018
1 tài liệu
0
756
18/09/2018
1 tài liệu
0
757
18/09/2018
2 tài liệu
0
1068
18/09/2018
1 tài liệu
0
771
18/09/2018
4 tài liệu
0
2294
18/09/2018
2 tài liệu
0
1267
18/09/2018
3 tài liệu
0
1582
18/09/2018
1 tài liệu
0
708
18/09/2018
10 tài liệu
0
4829
18/09/2018
10 tài liệu
0
4999
18/09/2018
10 tài liệu
0
5942
18/09/2018
5 tài liệu
0
2910