Tài liệu

23 - 2014 Mau bao cao lao dong_TT23

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

Mẫu số 05: Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP

TÊN DOANH NGHIỆP:

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

Số: ……….

……, ngày … tháng … năm …..

KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận/huyện/thị xã/thành phố...)

(Hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố...)

Doanh nghiệp được thành lập theo ………………………… có trụ sở tại …………. bắt đầu hoạt động kể từ ngày.../..../....
Loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm
hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị như sau:

Stt Họ và tên

Năm

sinh

Giới tính

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Vị trí

việc

làm

Thời

điểm

bắt đầu

làm

việc

Đối

tượng

khác

Ghi chú

Nam Nữ

Đại
học

trở

lên

Cao

đẳng/

Cao

đẳng
nghề

Trung

cấp/

Trung

cấp

nghề

cấp

nghề

Dạy

nghề

thường

xuyên

Chưa

qua

đào tạo

Không

xác

định

thời

hạn

Xác

định

thời

hạn

Theo

mùa vụ

hoặc

theo

công

việc nhất

định

dưới 12

tháng

(1)

(2)

(3)

(4) (5) (6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

background image

1

2

3

Tổng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ghi chú:
- Trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đặt tại 
địa phương nào thì báo cáo địa phương đó
- Cột 17 ghi những người giữ các chức danh được bổ nhiệm 
trong doanh nghiệp

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

background image

 Mẫu số 07: Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

Số: ………

……, ngày … tháng … năm …..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỀ LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM ………….. (HOẶC CUỐI NĂM …………..)

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận/huyện/thị xã/thành phố... 

(hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố...)

Loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm
hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
Báo cáo tình hình thay đổi về lao động của đơn vị như sau:
I. Số lao động đầu kỳ

Đơn vị: người

Tổng số

Trong đó

lao động nữ

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Ghi chú

Đại học

trở lên

Cao

đẳng/

Cao đẳng

nghề

Trung cấp/

Trung cấp

nghề

Sơ cấp

nghề

Dạy nghề

thường

xuyên

Chưa qua

đào tạo

Không xác

định thời

hạn

Xác định

thời hạn

Theo mùa vụ

hoặc theo công

việc nhất định

dưới 12 tháng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

II. Số lao động tăng trong kỳ

Tổng số

Trong đó

lao động nữ

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Ghi chú

Đại học

trở lên

Cao

đẳng/

Cao đẳng

nghề

Trung cấp/

Trung cấp

nghề

Sơ cấp

nghề

Dạy nghề

thường

xuyên

Chưa qua

đào tạo

Không xác

định thời

hạn

Xác định

thời hạn

Theo mùa vụ

hoặc theo công

việc nhất định

dưới 12 tháng

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1591
1 tài liệu
0
796
1 tài liệu
0
730
2 tài liệu
0
1116
6 tài liệu
0
3108
1 tài liệu
0
756
1 tài liệu
0
757
2 tài liệu
0
1068
1 tài liệu
0
771
4 tài liệu
0
2296
2 tài liệu
0
1268
3 tài liệu
0
1582
1 tài liệu
0
708
10 tài liệu
0
4830
10 tài liệu
0
5001
10 tài liệu
0
5944
5 tài liệu
0
2913

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1591
18/09/2018
1 tài liệu
0
796
18/09/2018
1 tài liệu
0
730
18/09/2018
2 tài liệu
0
1116
18/09/2018
6 tài liệu
0
3108
18/09/2018
1 tài liệu
0
756
18/09/2018
1 tài liệu
0
757
18/09/2018
2 tài liệu
0
1068
18/09/2018
1 tài liệu
0
771
18/09/2018
4 tài liệu
0
2296
18/09/2018
2 tài liệu
0
1268
18/09/2018
3 tài liệu
0
1582
18/09/2018
1 tài liệu
0
708
18/09/2018
10 tài liệu
0
4830
18/09/2018
10 tài liệu
0
5001
18/09/2018
10 tài liệu
0
5944
18/09/2018
5 tài liệu
0
2913