Tài liệu

22. Quyet dinh thanh lap hoi dong tuyen dung

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY ……………                         

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  

     

 

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số :          /QĐ-…..

                                                Hà Nội, ngày       tháng       năm 

20....

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng …. 

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY ………………..

- Căn cứ Quyết định số….về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành ngày …………….;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành số: ………;
- Căn cứ Quy trình tuyển dụng của Công ty;
- Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS.
-

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.  Nay thành lập Hội đồng tuyển dụng …………, gồm các thành viên có

tên sau đây :

1. Chủ tịch Hội đồng : ……………
2. Phó Chủ tịch Hội đồng : ……….
3. Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng : ……..
4. Các Ủy viên Hội đồng : 
……
Hội đồng tuyển dụng ……có thể trưng tập thêm một số thành viên giúp việc cho

Hội đồng.

Điều 2.  Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ tổ chức tuyển dụng theo đúng các thủ

tục và quy định của Công ty.

Điều 3. Hội đồng tuyển dụng ….. hoạt động theo nguyên tắc tập thể, quyết định

theo đa số;

- Khi có thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng thì ……. đề nghị lên Giám đốc

điều hành xem xét, điều chỉnh;

- Hội đồng tuyển dụng được sử dụng con dấu của ………. để hoạt động.

Điều 4. Trưởng phòng HCNS, trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên

trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
-Như điều 4;

-Lưu: TC-HC.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

(Ký tên, đóng dấu)

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

2

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4071
20/12/2018
3 tài liệu
0
1323