Tài liệu

2.2 mar - kpi promotion

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI hoạt động khuyến mãi

1. Tỷ lệ doanh số thời gian khuyến mãi và trước khi khuyến mãi. Nếu số lượng khuyến 

mãi thấp chứng tỏ sản phẩm của bạn không hấp dẫn hoặc là hoạt động truyền thông 
chưa được tốt.

2. Tỷ lệ doanh thu sau khuyến mãi và trước khuyến mãi. Sau thời gian khuyến mại 

thường là doanh thu giảm xuống, do khách hàng chưa dùng hết sản phẩm. Do vậy tỷ 
lệ doanh thu thấp hơn so với trước khuyến mãi cùng không làm bạn lo lắng.

3. Tỷ lệ doanh thu sau khuyến mãi (một thời gian dài) / trước khi khuyến mãi. Nếu tỷ lệ 

này thấp hơn so với trước khi khuyến mãi chứng tỏ hiệu quả khuyến mãi của bạn 
chưa tốt.

4. Tỷ số chi phí khuyến mại (giải thưởng, quảng cáo cho khuyến mại, quản lý 

khuyến mại) trên doanh thu .

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2023
1 tài liệu
0
1530
1 tài liệu
0
6697
4 tài liệu
0
2025
3 tài liệu
0
1711
9 tài liệu
0
4459
10 tài liệu
0
5976
1 tài liệu
0
899

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2023
17/01/2019
1 tài liệu
0
1530
17/01/2019
1 tài liệu
0
6697
17/01/2019
4 tài liệu
0
2025
17/01/2019
3 tài liệu
0
1711
17/01/2019
9 tài liệu
0
4459
17/01/2019
10 tài liệu
0
5976
17/01/2019
1 tài liệu
0
899