Tài liệu

2.2 mar - kpi promotion

12/09/2018
0 trang
0
0
background image

KPI hoạt động khuyến mãi 

 
 
1.  
Tỷ lệ doanh số thời gian khuyến mãi và trước khi khuyến mãi. Nếu số lượng khuyến 

mãi thấp chứng tỏ sản phẩm của bạn không hấp dẫn hoặc là hoạt động truyền thông 
chưa được tốt. 

 
2.  Tỷ lệ doanh thu sau khuyến mãi và trước khuyến mãi. Sau thời gian khuyến mại 

thường là doanh thu giảm xuống, do khách hàng chưa dùng hết sản phẩm. Do vậy tỷ 
lệ doanh thu thấp hơn so với trước khuyến mãi cùng không làm bạn lo lắng. 

 
3.  Tỷ lệ doanh thu sau khuyến mãi (một thời gian dài) / trước khi khuyến mãi. Nếu tỷ lệ 

này thấp hơn so với trước khi khuyến mãi chứng tỏ hiệu quả khuyến mãi của bạn 
chưa tốt. 
 

4.  Tỷ số chi phí khuyến mại (giải thưởng, quảng cáo cho khuyến mại, quản lý 

khuyến mại) trên doanh thu . 

 

Mô tả tài liệu

Để đánh giá công việc dựa trên chỉ số BSC,bạn cần nắm chắc lý thuyết kèm với tài liệu biểu mẫu hướng dẫn, tất cả đều có ở đây.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6039
10 tài liệu
0
7621
4 tài liệu
0
3134
6 tài liệu
0
2157
9 tài liệu
0
6178
1 tài liệu
0
1161

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6039
12/09/2018
10 tài liệu
0
7923
12/09/2018
10 tài liệu
0
7621
12/09/2018
4 tài liệu
0
3134
12/09/2018
6 tài liệu
0
2157
12/09/2018
9 tài liệu
0
6178
12/09/2018
1 tài liệu
0
1161