Tài liệu

22 Huong dan cong viec hach toan

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC HẠCH TOÁN

1. MÔ TẢ

Hạch   toán   kế   toán   được   tuân   thủ   theo   chế   độ   kế   toán:     QĐ   167/2000QĐ-BTC   ngày

25/10/2000 do Bộ tài chính ban hành đã trình bày cách hạch toán chi tiết từng tài khoản. Tài liệu
này chỉ đề cập đến một số nội dung hạch toán chủ yếu của công ty.
Một số Tài khoản khi sử dụng cần chú ý:
Sử dụng tài khoản 131,331,142 cần phải chi tiết như sau
-

TK 1311: Phải thu khách hàng

-

TK 1312: Khách hàng ứng trước

-

TK 3311:Ứng trước nhà cung cấp

-

TK 3312: Phải trả cho người cung cấp

-

TK 1421: Chi phí trả trước

-

TK 1422: Chi phí chờ kết chuyển

Tài khoản sử dụng nội bộ 
- Các đơn vị cơ sở: Sử dụng tài khoản 336 (phải trả nội bộ)
TK336A: Thanh toán nội bộ về các khoản vốn và tài sản
TK336B: Thanh toán nội bộ về các khoản nghĩa vụ, sản phẩm và dịch vụ nội bộ
* Các đơn vị ……sử dụng thêm tài khoản nội bộ sau (NẾU CÓ):
TK 336X: các khoản thanh toán nội với với 
TK 336M: các khoản thanh toán nội bộ với 
TK 336N: các khoản thanh toán nội bộ với 
TK 336K: các khoản thanh toán nội bộ với 

- Văn phòng : Sử dụng tài khoản 13680+Mã hiệu các đơn vị nội bộ (phải thu nội bộ)
Bảng mã các đơn vị nội bộ:

TT Đơn vị

Mã hiệu Địa điểm

1

I

2

TT

*Kế toán tổng hợp công ty cần lưu ý khi sử dụng tài khoản nội bộ của phân xưởng in, sau khi kiểm tra đối chiếu nội
bộ xong cần phải đổi mã hiệu nội bộ chi tiết phát sinh sang tổng hợp in (ví dụ: 13680I1A  =>13680I)

Hạch toán một số nghiệp vụ:
1/. Hạch toán thuế GTGT 

1) Ghi thuế đầu vào

Nợ TK 1331,1332

 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Nợ TK 152,153,627,641,642,...

Có TK 1111,112,3312,336B,… 

2) Ghi thuế đầu ra

Nợ TK 1111,112,131,…

Có TK 511,721
Có TK 3331

3) Thuế đầu vào không được khấu trừ

Nợ TK 632

Có TK 1331

Các đơn vị cơ sở Hạch toán khấu trừ thuế đầu vào

4) Khấu trừ thuế đầu vào

Nợ TK 3331/Có TK 1331 : Số tiền bằng tổng số thuế đầu vào được khấu trừ

5) Kết chuyển thuế phải nộp về công ty
Nợ TK 3331 / Có TK 336B : Số tiền bằng thuế đầu vào trừ thuế đầu ra (tức là ghi số dương nếu
đầu ra lớn hơn đầu vào, số âm nếu đầu ra nhỏ hơn đầu vào)

Văn phòng công ty 

6) Hạch toán kết chuyển thuế phải nộp của các đơn vị cơ sở
Nợ TK 13680*/Có TK 3331 : Chi tiết từng số thuế kết chuyển của các đơn vị cơ sở

7) Xoá số phát sinh tăng thuế đầu ra do kết chuyển về công ty
Nợ TK 3331/Có TK 3331 : Trừ tổng số thuế cơ sở kết chuyển về công ty (số này có thể âm hoặc
dương)

8) Khấu trừ thuế đầu vào
Trường hợp thuế đầu vào được khấu trừ  lớn hơn thuế đầu ra (toàn công ty)
Nợ TK 3331/Có TK 1331 : Số thuế  đầu ra toàn công ty trừ số thuế đầu vào được khấu trừ đã
khấu trừ ở các đơn vị cơ sở (chỉ khấu trừ bằng số thuế đầu ra).

Trường hợp thuế đầu vào được khấu trừ  nhỏ hơn thuế đầu ra (toàn công ty)
Nợ TK 3331/Có TK 1331 : Số thuế đầu vào toàn công ty được khấu trừ   trừ số thuế đầu vào
được khấu trừ đã khấu trừ ở các đơn vị cơ sở (khấu trừ  hết số thuế đầu vào được khấu trừ).

 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Chú ý: Trường hợp trong tháng số thuế đầu vào được khấu trừ (gồm thuế đầu vào tháng này và
những tháng trước chuyển sang) nhỏ hơn số thuế đầu ra do đó có số dư thuế đầu ra (số thuế phải
nộp). Số thuế này được tính vào thuế đầu ra của các tháng sau cho đến kết thúc niên độ kế toán.

9) Sơ đồ hạch toán :

Tại cơ sở

Văn phòng công ty

2/. Hạch toán khấu hao TSCĐ: 
Các đơn vị cơ sở tính khấu hao vào phí
Nợ TK 627,641/Có TK 336B : Số khấu hao của đơn vị
Văn phòng công ty trích khấu hao
Nợ TK 642/Có TK 214 : Số khấu hao văn phòng công ty
Nợ TK 13680*/Có TK 214 : Số khấu hao các đơn vị cơ sở
Sơ đồ hạch toán:

 

Thuế đầu vào không được
khấu trừ  (3)

Thuế GTGT
Đầu ra (2)

1331,1332

3331

336B

1331,1332

Thuế GTGT
Đầu vào (1)

Khấu trừ thuế 
đầu vào (4)

Kết chuyển thuế phải nộp 
về công ty (5)

632,627,641,642,1421

3331

13680*

Khấu trừ thuế 
đầu vào (8)

Kết chuyển thuế phải nộp 
các đơn vị cơ sở (6)

Số thuế  kết  (7) 
chuyển về công ty

Số thuế  kết  (7) 
chuyển về công ty

(1)

(1)

(2)

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2496
18/09/2018
5 tài liệu
0
3379
18/09/2018
3 tài liệu
0
1909
18/09/2018
10 tài liệu
0
6151
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3223
18/09/2018
5 tài liệu
0
3067
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1046
18/09/2018
4 tài liệu
0
2995
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
8857
18/09/2018
10 tài liệu
0
5649
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5446