Tài liệu

22. Danh_sach_cap_the_bao_hiem_y_te

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

BHXH ..............

BHXH ..............

DANH SÁCH CẤP THẺ BHYT

Đơn vị/Đại lý: .............................................................................................................Mã đơn vị/Đại lý:................................
Địa chỉ: .............................................................................................................................................................

STT

Họ và tên

Mã số

Ngày sinh

Nữ

Nơi KCB ban đầu

Thời hạn sử dụng

Ghi chú

Cơ sở KCB

Mã cơ sở KCB

Từ

Đến

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

…….., ngày…….tháng…….năm…….

NGƯỜI LẬP

GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký tên, đóng dấu)

Quyền lợi 

hưởng

Mẫu D10a-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH

 Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
779
0 trang
0
478
0 trang
0
542

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1417
10 tài liệu
0
4963

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
3 tài liệu
0
1417
20/12/2018
10 tài liệu
0
4963