Tài liệu

2.10 Mo ta cong viec Truong nhom kinh doanh

30/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1780
2 tài liệu
0
996
3 tài liệu
0
1514
5 tài liệu
0
2117
9 tài liệu
0
2553
7 tài liệu
0
2805
10 tài liệu
0
3194
1 tài liệu
0
536
10 tài liệu
0
3645
10 tài liệu
0
3441
4 tài liệu
0
1229
5 tài liệu
0
2016
4 tài liệu
0
1957
3 tài liệu
0
1307
1 tài liệu
0
536
4 tài liệu
0
1231
7 tài liệu
0
2225
3 tài liệu
0
615
7 tài liệu
0
2002
10 tài liệu
0
2970
10 tài liệu
0
3148
10 tài liệu
0
3281
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2182
8 tài liệu
0
2377
5 tài liệu
0
1803
10 tài liệu
0
3940
9 tài liệu
0
2660
10 tài liệu
0
2898
6 tài liệu
0
1744
10 tài liệu
0
2838
6 tài liệu
0
1695
8 tài liệu
0
2268
5 tài liệu
0
1589
6 tài liệu
0
1733
8 tài liệu
0
2144
10 tài liệu
0
2947
8 tài liệu
0
2309
10 tài liệu
0
2930

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
1780
28/01/2019
10 tài liệu
0
4238
28/01/2019
2 tài liệu
0
996
28/01/2019
3 tài liệu
0
1514
28/01/2019
5 tài liệu
0
2117
30/01/2019
9 tài liệu
0
2553
28/01/2019
7 tài liệu
0
2805
28/01/2019
10 tài liệu
0
3194
28/01/2019
1 tài liệu
0
536
28/01/2019
10 tài liệu
0
3645
28/01/2019
10 tài liệu
0
3441
28/01/2019
4 tài liệu
0
1229
28/01/2019
5 tài liệu
0
2044
28/01/2019
3 tài liệu
0
1242
28/01/2019
5 tài liệu
0
1819
28/01/2019
5 tài liệu
0
2016
28/01/2019
4 tài liệu
0
1957
28/01/2019
3 tài liệu
0
1307
28/01/2019
7 tài liệu
0
2592
28/01/2019
1 tài liệu
0
536
28/01/2019
4 tài liệu
0
1231
28/01/2019
7 tài liệu
0
2225
28/01/2019
3 tài liệu
0
615
28/01/2019
7 tài liệu
0
2002
28/01/2019
10 tài liệu
0
2970
28/01/2019
10 tài liệu
0
3148
28/01/2019
10 tài liệu
0
3281
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2182
28/01/2019
8 tài liệu
0
2377
28/01/2019
5 tài liệu
0
1803
28/01/2019
10 tài liệu
0
3940
28/01/2019
9 tài liệu
0
2660
28/01/2019
10 tài liệu
0
2898
28/01/2019
6 tài liệu
0
1744
28/01/2019
10 tài liệu
0
2838
28/01/2019
6 tài liệu
0
1695
28/01/2019
8 tài liệu
0
2268
28/01/2019
5 tài liệu
0
1589
28/01/2019
6 tài liệu
0
1733
28/01/2019
8 tài liệu
0
2144
28/01/2019
10 tài liệu
0
2947
28/01/2019
8 tài liệu
0
2309
28/01/2019
10 tài liệu
0
2930