Tài liệu

2.1. Test vi tri NV nhan su

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

TEST CHUYÊN MÔN

NHÂN SỰ

Mã số: 
Ngày ban hành: 11/21/2018
Lần sửa đổi: 00

Thời gian làm bài: 90’
Họ và tên ứng viên: ……………………………………  Ngày sinh: ...... / ......./ ........... 
Vị trí tuyển dụng: ......................................................................Ngày..….tháng…..năm….…..
Địa chỉ: ......................................................................................Mobile ...................................

Bài tập tình huống: Ở Ngân hàng Cổ phần Phương Nam
Ngân hàng Cổ phần Phương Nam là một doanh nghiệp có hoạt động chủ yếu là kinh doanh tiền tệ.
Tiền thân của ngân hàng là một quỹ tín dụng nhân dân hồi bao cấp. Các nhân viên của ngân hàng
đều tham gia góp vốn cổ phần, nên họ vừa là người lao động, vừa là các cổ đông trong doanh
nghiệp. Ngân hàng có 25 nhân viên, trong đó có 5 người có trình độ đại học (đều tập trung ở ban
giám đốc và phòng kinh doanh), 8 người có trình độ trung cấp, còn lại là những người có trình độ
sơ cấp. Trong thời kỳ bao cấp, quỹ tín dụng áp dụng tất cả các chế độ tuyển dụng, trả lương, khen
thưởng,... theo quy định của nhà nước. Sau đó khi chuyển sang chế độ ngân hàng cổ phần, giám đốc
ngân hàng áp dụng chế độ tiền lương như sau:

-

Lương cơ bản được tính trên trình độ học vấn

-

Áp dụng chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với các cán bộ quản lý trong ngân hàng có chức vụ
trưởng, phó phòng, thủ quỹ và nhân viên kiểm ngân. Lương cơ bản và phụ cấp trách nhiệm
được trả một lần.

-

Tiền thưởng dựa vào kết quả kinh doanh của ngân hàng

-

Chế độ phúc lợi theo quy định chung của nhà nước

Ngân hàng áp dụng cải cách tiền lương lần thứ hai sau khi nhà nước bỏ thuế doanh thu đối với ngân
hàng và đại hội cổ đông đã thống nhất khoán quỹ lương cho tất cả nhân viên của ngân hàng bằng
8% trên doanh thu hàng tháng. Quỹ trả công của người lao động được tính và phân bổ như sau:

-

Lương cơ bản và phụ cấp vẫn áp dụng cách tính cũ

-

Phúc lợi áp dụng thống nhất như nhau cho mọi nhân viên của ngân hàng

-

Lương kinh doanh  hay tiền thưởng được tính trên cơ sở hiệu quả kinh doanh của ngân hàng
và điểm thi đua của từng nhân viên theo công thức:

T = (Lương cơ bản x Số điểm thi đua x Số ngày làm việc)/26 x 100

Trong đó số điểm thi đua được đánh giá theo 3 yếu tố:

a. Ý thức chấp hành nội quy, quy chế của ngân hàng (20 điểm)
b. Thái độ, tác phong giao dịch với khách hàng (30 điểm)
c. Mức độ hoàn thành công việc theo kế hoạch cá nhân (50 điểm)

Việc chấm điểm thi đua do trưởng phòng thực hiện và báo cáo tổng hợp kết quả cho ban giám đốc
vào cuối tháng. Trong thời gian đầu, chế độ lương này rất có tác dụng kích thích nhân viên làm việc
tốt. Tuy nhiên gần đây, giám đốc ngân hàng nhận thấy chế độ trả công này không kích thích nhân
viên giỏi nữa. Phòng kinh doanh, bộ phận tạo ra doanh thu cho ngân hàng chỉ có 4 nhân viên, ngoài
việc phải thực hiện các chức năng chính trong phòng như cho vay, đòi nợ,... còn phải thực hiện
thêm nhiều công việc khác mà lẽ ra các phòng ban khác như tổ chức hành chính, tài vụ,... phải thực
hiện, nhưng vì nhân viên  của các phòng này có trình độ chuyên môn thấp nên không làm được. Do
phải kiêm nhiệm nhiều việc, nhân viên của phòng kinh doanh thường không thể thực hiện hết khối
lượng công việc được giao, kết quả là họ thường bị điểm thi đua thấp, mặc dù họ là những người
làm việc năng động, tích cực nhất trong ngân hàng. Trong khi đó, ở các phòng ban khác nhân viên

_____________________________________________________________________

HCNS / LRS: 00 

 

Điểm:

background image

TEST CHUYÊN MÔN

NHÂN SỰ

Mã số: 
Ngày ban hành: 11/21/2018
Lần sửa đổi: 00

không có năng lực, làm việc với năng suất thấp nhưng không vi phạm kỷ luật gì, lại thường được
điểm thi đua cao. Giám đốc ngân hàng cũng băn khoăn không biết nên giải quyết tình trạng các
nhân viên cũ của ngân hàng đã làm việc từ thời ngân hàng còn là quỹ tín dụng, nay đều đã ở tuổi
35-45, tuy chấp hành nghiêm chỉnh nội quy làm việc nhưng không có năng lực chuyên môn, hiệu
quả làm việc thấp, nếu cho họ nghỉ việc thì họ sẽ không thể kiểm được việc làm mới.
Câu hỏi:

1. Với vai trò là cán bộ nhân sự tư vấn cho giám đốc, anh/chị sẽ đề xuất ý kiến giải quyết các

vấn đề của ngân hàng Phương Nam như thế nào?

2. Với thực tiễn đơn vị của anh/chị, anh chị hãy đề xuất về chính sách đãi ngộ cho các lớp nhân

viên như thế nào cho công bằng, bao gồm cả lương Công ty chi trả hàng tháng, lương mềm
(thưởng kinh doanh), phụ cấp và các các khoản phúc lợi khác. Nếu có thể thì nêu công thức
tính.

Bài làm:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

_____________________________________________________________________

HCNS / LRS: 00 

 

background image

TEST CHUYÊN MÔN

NHÂN SỰ

Mã số: 
Ngày ban hành: 11/21/2018
Lần sửa đổi: 00

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

_____________________________________________________________________

HCNS / LRS: 00 

 

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1178
IT
3 tài liệu
0
1351
8 tài liệu
0
3689
8 tài liệu
0
4439
5 tài liệu
0
2071
2 tài liệu
0
945
6 tài liệu
0
2382
2 tài liệu
0
968
1 tài liệu
0
658

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1178
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1351
23/09/2018
8 tài liệu
0
3689
23/09/2018
8 tài liệu
0
4439
23/09/2018
5 tài liệu
0
2071
23/09/2018
2 tài liệu
0
945
23/09/2018
6 tài liệu
0
2382
23/09/2018
2 tài liệu
0
968
23/09/2018
1 tài liệu
0
658