Tài liệu

2.1 mar - kpi quang cao

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI quảng cáo 

 
 
1.  Chi phí quảng cáo trên 1000 khán giả mục tiêu: 
 
-  Bạn nên tính chi phí quảng cáo này cho từng kênh khác nhau để xác định hiệu quả 

của từng kênh. 

 
-  Bạn có thể tính trung bình cho tất cả các kênh và so sánh với đối thủ cạnh tranh để so 

sánh hiệu quả. 
 

2.  Mức độ biết đến sản phẩm: được đo lường trước và sau quảng cáo 
 
-  Tỷ lệ = số người nhận ra sản phẩm của bạn/tổng số người thu thập. 
 
-  Tỷ lệ này được đo lường trước và sau khi quảng cáo. 
 
3.  Tỷ lệ phần trăm những người nhận lại (nhớ có trợ giúp), nhớ lại (nhớ không cần 

trợ giúp)những chi tiết trong thông điệp quảng cáo  

 
4.  Đánh giá của khách hàng về các thông điệp quảng cáo (tính gây ấn tượng, khả 

năng tạoniềm tin)  

 
5.  Mức độ ưa thích của khách hàng đối với thông điệp và chương trình quảng cáo 
 
6.  Số lượng người hỏi mua sản phẩm được quảng cáo sau chương trình quảng cáo 
 
7.  Doanh thu của sản phẩm được quảng cáo: được đo lường trước và sau chương 

trìnhquảng cáo 

 
-  Bạn cần đo lường toàn bộ công ty và nhiều kênh bán hàng khác nhau. 
 
-  Bạn có thể dùng phương pháp cắt các thông điệp quảng cáo khi đến mua hàng giảm 

giá để đo lường hiệu quả của từng kênh. 

 
-  Một cách theo dõi và đo lường rất thực tế, hiệu quả mà bạn đừng bỏ qua là hỏi các 

khách hàng, họ biết về công việc kinh doanh của bạn từ nguồn thông tin nào. 

 

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ..

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
335
0 trang
0
638

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
4442
5 tài liệu
0
2024
3 tài liệu
0
1362
3 tài liệu
0
1303
3 tài liệu
0
1330

Bộ tài liệu liên quan

21/01/2019
10 tài liệu
0
4442
21/01/2019
5 tài liệu
0
2024
21/01/2019
3 tài liệu
0
1362
21/01/2019
3 tài liệu
0
1303
21/01/2019
3 tài liệu
0
1330