Tài liệu

21. Danh_sach_de_nghi_thay_doi_thong_tin_cua_nguoi_tham_gia_khong_thay_doi_muc_dong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI THAM GIA KHÔNG THAY ĐỔI MỨC ĐÓNG

Tháng….năm……

Mã số:..........................

Tên đơn vị:.....................................................................

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….................

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Mã số

Nội dung đề nghị

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

…….,ngày……tháng….năm…….

Người lập biểu

Giám đốc

Từ tháng, 

năm

Đến tháng, 

năm

Mẫu D07-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH

 Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
771
0 trang
0
474
0 trang
0
538

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1403
10 tài liệu
0
4917

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
3 tài liệu
0
1403
20/12/2018
10 tài liệu
0
4917