Tài liệu

2005-NS

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

------------------------***---------------------------

KỲ THI ĐỊNH KỲ

ĐỀ THI MÔN NHÂN SỰ

Họ và tên: ..............................................................................................................................

Bộ phận: ...............................................................................................................................

Thời gian làm bài: 60’

Ngày thi: …

Hình thức thi: qua mạng

Hình thức nộp bài:

Chuyển email tới địa chỉ 

Yêu cầu trên tiêu đề thư ghi rõ tên-bộ phận-thi NS

Bài tập tình huống: Ở Ngân hàng Cổ phần Phương Nam

Ngân hàng Cổ phần Phương Nam là một doanh nghiệp có hoạt động chủ yếu là kinh
doanh tiền tệ. Tiền thân của ngân hàng là một quỹ tín dụng nhân dân hồi bao cấp. Các
nhân viên của ngân hàng đều tham gia góp vốn cổ phần, nên họ vừa là người lao động,
vừa là các cổ đông trong doanh nghiệp. Ngân hàng có 25 nhân viên, trong đó có 5 người
có trình độ đại học (đều tập trung ở ban giám đốc và phòng kinh doanh), 8 người có trình
độ trung cấp, còn lại là những người có trình độ sơ cấp. Trong thời kỳ bao cấp, quỹ tín
dụng áp dụng tất cả các chế độ tuyển dụng, trả lương, khen thưởng,... theo quy định của
nhà nước. Sau đó khi chuyển sang chế độ ngân hàng cổ phần, giám đốc ngân hàng áp
dụng chế độ tiền lương như sau:

-

Lương cơ bản được tính trên trình độ học vấn

-

Áp dụng chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với các cán bộ quản lý trong ngân hàng
có chức vụ trưởng, phó phòng, thủ quỹ và nhân viên kiểm ngân. Lương cơ bản và
phụ cấp trách nhiệm được trả một lần.

-

Tiền thưởng dựa vào kết quả kinh doanh của ngân hàng

-

Chế độ phúc lợi theo quy định chung của nhà nước

Ngân hàng áp dụng cải cách tiền lương lần thứ hai sau khi nhà nước bỏ thuế doanh thu
đối với ngân hàng và đại hội cổ đông đã thống nhất khoán quỹ lương cho tất cả nhân viên
của ngân hàng bằng 8% trên doanh thu hàng tháng. Quỹ trả công của người lao động
được tính và phân bổ như sau:

-

Lương cơ bản và phụ cấp vẫn áp dụng cách tính cũ

-

Phúc lợi áp dụng thống nhất như nhau cho mọi nhân viên của ngân hàng

-

Lương kinh doanh  hay tiền thưởng được tính trên cơ sở hiệu quả kinh doanh của
ngân hàng và điểm thi đua của từng nhân viên theo công thức:

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

T = (Lương cơ bản x Số điểm thi đua x Số ngày làm việc)/26 x 100

Trong đó số điểm thi đua được đánh giá theo 3 yếu tố:

a. Ý thức chấp hành nội quy, quy chế của ngân hàng (20 điểm)
b. Thái độ, tác phong giao dịch với khách hàng (30 điểm)
c. Mức độ hoàn thành công việc theo kế hoạch cá nhân (50 điểm)

Việc chấm điểm thi đua do trưởng phòng thực hiện và báo cáo tổng hợp kết quả cho ban
giám đốc vào cuối tháng. Trong thời gian đầu, chế độ lương này rất có tác dụng kích
thích nhân viên làm việc tốt. Tuy nhiên gần đây, giám đốc ngân hàng nhận thấy chế độ
trả công này không kích thích nhân viên giỏi nữa. Phòng kinh doanh, bộ phận tạo ra
doanh thu cho ngân hàng chỉ có 4 nhân viên, ngoài việc phải thực hiện các chức năng
chính trong phòng như cho vay, đòi nợ,... còn phải thực hiện thêm nhiều công việc khác
mà lẽ ra các phòng ban khác như tổ chức hành chính, tài vụ,... phải thực hiện, nhưng vì
nhân viên  của các phòng này có trình độ chuyên môn thấp nên không làm được. Do phải
kiêm nhiệm nhiều việc, nhân viên của phòng kinh doanh thường không thể thực hiện hết
khối lượng công việc được giao, kết quả là họ thường bị điểm thi đua thấp, mặc dù họ là
những người làm việc năng động, tích cực nhất trong ngân hàng. Trong khi đó, ở các
phòng ban khác nhân viên không có năng lực, làm việc với năng suất thấp nhưng không
vi phạm kỷ luật gì, lại thường được điểm thi đua cao. Giám đốc ngân hàng cũng băn
khoăn không biết nên giải quyết tình trạng các nhân viên cũ của ngân hàng đã làm việc từ
thời ngân hàng còn là quỹ tín dụng, nay đều đã ở tuổi 35-45, tuy chấp hành nghiêm chỉnh
nội quy làm việc nhưng không có năng lực chuyên môn, hiệu quả làm việc thấp, nếu cho
họ nghỉ việc thì họ sẽ không thể kiểm được việc làm mới.

Câu hỏi:

1. Với vai trò là cán bộ nhân sự tư vấn cho giám đốc, anh/chị sẽ đề xuất ý kiến giải

quyết các vấn đề của ngân hàng Phương Nam như thế nào ?

2. Với thực tiễn đơn vị của anh/chị, anh chị hãy đề xuất về chính sách đãi ngộ cho

các lớp nhân viên như thế nào cho công bằng, bao gồm cả lương Công ty chi trả
hàng tháng, lương mềm (thưởng kinh doanh), phụ cấp và các các khoản phúc lợi
khác. Nếu có thể thì nêu công thức tính.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1282
IT
3 tài liệu
0
1500
8 tài liệu
0
4076
8 tài liệu
0
4883
5 tài liệu
0
2314
2 tài liệu
0
1054
6 tài liệu
0
2638
2 tài liệu
0
1094
1 tài liệu
0
722

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1282
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1500
23/09/2018
8 tài liệu
0
4076
23/09/2018
8 tài liệu
0
4883
23/09/2018
5 tài liệu
0
2314
23/09/2018
2 tài liệu
0
1054
23/09/2018
6 tài liệu
0
2638
23/09/2018
2 tài liệu
0
1094
23/09/2018
1 tài liệu
0
722