Tài liệu

20 Quy dinh ve chung tu thanh toan

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG TỪ THANH TOÁN

A/LẬP HÓA ĐƠN
   

Các bước

Trách nhiệm

Nội dung

Bước 1

Các cơ sở có yêu cầu 

Lập phiếu yêu cầu xuất hóa đơn 

(theo mẫu 1)

Bước 2

Nhân viên lập hóa đơn

Nhận yêu cầu xuất hóa đơn từ cơ sở (phiếu yêu
cầu hoặc  báo bằng điện  thoại  có ghi nhận  lại
trường hợp gấp)

Bước 3

Nhân   viên   theo   dõi   thực
hiện HĐKT 

BGĐ, TPTV

Đối chiếu nội dung yêu cầu xuất hóa đơn với
HĐKT, ĐĐH đã ký

  Trường hợp 1(phù hợp): chuyển xuất hoá
đơn.

Trường hợp 2: Nếu đối chiếu không phù hợp
chuyển xin ý kiến xem xét giải quyết  

(theo

mẫu 2).

         +Xem xét giải quyết, đồng ý chuyển xuất

hóa đơn .Nếu không đồng ý: lập lại bước
1.

Bước 4

Nhân viên lập hóa đơn

Lập hóa đơn xuất và trình ký

Bước 5

Nhân viên lập hóa đơn

Chuyển giao hóa đơn cho đơn vị có yêu cầu –
lập sổ theo dõi giao nhận hóa đơn, ký nhận ghi
rõ số liên 

Bước 6

Nhân viên lập hóa đơn

Nhập dữ liệu xuất hóa đơn – cuối tháng báo cáo
theo chương trình quản lý hợp đồng.

Bước 7

Nhân viên lập hóa đơn

Sắp xếp liên lưu hóa đơn theo số thứ tự đóng
thành cuốn – Đóng cuốn phiếu yêu cầu theo đơn
vị cơ sở 

Bước 8

Tổtrưởng nghiệp vụ thuế

Nhân viên lập hóa đơn

Trong   qúa   trình   thực   hiện   thì   phát   sinh   các
trường hợp sau :

Nếu xuất hóa đơn sai, sẽ đối chiếu kiểm tra
xác định và qui trách nhiệm cá nhân có liên
quan. 

                   Lập biên bản điều chỉnh hoặc hủy hóa
đơn, mở sổ giao nhận biên bản (kiểm soát nhắc
nhở cơ sở hoàn tất biên bản để lưu), cuối tháng
báo cáo.

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Bảo quản ,lưu giữ tuyệt đối không để

xẩy ra mất hóa đơn

Phòng tài vụ sẽ thực hiện lập hóa đơn sau khi HĐKT (ĐĐH) đã được BGĐ ký

duyệt, phần thanh lý hợp đồng sẽ được ký sau khi hợp đồng, hóa đơn, phiếu thu đã hoàn
tất.

B CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN
         I

/ Chứng từ chi

Căn cứ để thanh toán nghiệp vụ mua hàng ,dịch vụ ,chi phí phải có bảng báo giá  
hoặc HĐKT (ĐĐH) có bút phê duyệt chấp thuận của BGĐ. Nếu nghiệp vụ  phát 
sinh không có bút phê duyệt của BGĐ thì kế toán và thủ quỹkhông thực hiện 
nghiệp vụ chi.

Về mua hàng hóa, công cụ:

                        -    Hóa đơn TGGT

-

Phiếu nhập kho

-

Phiếu đề nghị chi có bút phê của phụ trách đơn vị cơ sở và của BGĐ 

-

Bảng báo giá  hoặc HĐKT (ĐĐH) có bút phê duyệt chấp thuận của 
BGĐ.

 Về chi phí :

+   Có hóa đơn 
-

Hóa đơn TGGT

-

Phiếu đề nghị chi có bút phê của phụ trách đơn vị cơ sở và của BGĐ

-

Bảng báo giá  hoặc HĐKT (ĐĐH) có bút phê duyệt chấp thuận của 
BGĐ.

+  Không hóa đơn
-

Giấy nhận tiền ghi đầy đủ nội dung và có duyệt chi của phụ trách đơn 
vị cơ sở hoặc của BGĐ .

-

Bảng báo giá có bút phê duyệt chấp thuận của BGĐ .

Trường hợp số tiền chi lớn hơn 2.000.000đ phải nộp thuế thu nhập không 
thường xuyên theo biểu thuế của pháp lệnh số 35/2001/PL-UBTVQH10 
(mẫu đính kèm )

     Trường hợp đơn vị cơ sở chuyển về kho quỹ Cty chi ,cơ sở lập bảng kê  (theo 
mẫu 3) và các chứng từ  qui định trên (hóa đơn GTGT bản sao).

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

      Sau khi kiểm tra đủ kế toán chi tiết  lập phiếu chi  , thủ quỹ căn cứ 
phiếu chi chi tiền có kiểm tra lại nội dung đúng theo yêu cầu

II/ Chứng từ thu

Căn cứ vào hóa đơn GTGT đã xuất giao hàng .

Trường hợp khách hàng kiểm tra và loại các sản phẩm không đạt,phải lập biên bản
điều chỉnh hóa đơn .

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2838
18/09/2018
5 tài liệu
0
3540
18/09/2018
3 tài liệu
0
2024
18/09/2018
10 tài liệu
0
6529
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3437
18/09/2018
5 tài liệu
0
3232
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1098
18/09/2018
4 tài liệu
0
3171
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9420
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5795
18/09/2018
10 tài liệu
0
5964
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0