Tài liệu

20. Danh_sach_giam_nguoi_tham_gia_bhxh_tu_nguyen

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Tên đại lý:

DANH SÁCH GIẢM NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XàHỘI TỰ NGUYỆN

Mã đại lý:

Số:…… tháng ….. năm …...

Điện thoại liên hệ:

STT

Họ và tên

Mã số

Ngày sinh

Nữ

Tỷ lệ đóng (%)

Từ tháng

Số tiền

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Giảm chuyển đi

II

Nghỉ hưởng chế độ

III

Cộng

Người lập biểu

PT Sổ thẻ

PT KHTC

PT Thu

Giám đốc

Thu nhập làm 

căn cứ đóng

Đối tượng đến hạn nhưng 
không đóng

…..,ngày…..tháng…..năm

……

Mẫu D06a-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH

 Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
774
0 trang
0
476
0 trang
0
539

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1410
10 tài liệu
0
4939

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
3 tài liệu
0
1410
20/12/2018
10 tài liệu
0
4939