Tài liệu

2 Test IQ 2

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                               

                                          Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn
Số:……………                                                                                                                   Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

BÀI TEST IQ

Câu 1
Hãy tìm xem: Gà, Chó, Mèo và Chuột ứng với số tự nhiên nào từ 1 đến 9 để bốn phép tính dưới 
đây đều đúng:
(1) Gà + Chó = 4
(2) Gà + Mèo = 8
(3) Mèo + Chó = 10
(4) Chuột + Chó = 5

a. Gà 3, Chó 1, Chuột 4, Mèo 5
b. Gà 2, Chó 2, Chuột 3, Mèo 6
c. Gà 1, Chó 3, Chuột 2, Mèo 7

Câu 2:
Trong bài kiểm tra của bạn có một số câu hỏi. Bạn đã trả lời sai 10 câu hỏi. Kết quả thang điểm 
của bạn chỉ đạt 60%. Vậy trong bài kiểm tra của bạn có tất cả bao nhiêu câu hỏi ?

 

    a. 15
    b. 20
    c. 25
    d. 30

Câu 3:
Một tờ báo giảm giá 20%. Hỏi nó phải tăng bao nhiêu % để lại có giá như

    a. 15
    b. 20
    c. 25
    d. 30

Câu 4:
Khái niệm nào không cùng nhóm với các khái niệm còn lại

    a. Móc treo quần áo
    b. Cái bàn
    c. Tủ
    d. Ghế
    e. Sofa

Câu 5:

Tìm hình logic

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                               

                                          Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn
Số:……………                                                                                                                   Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

4

    a. 1
    b. 2
    c. 3
    d. 4

Câu 6:

Tìm hình logic với dãy hình trên

1  

2  

Câu 7:

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                               

                                          Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn
Số:……………                                                                                                                   Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

    a. A
    b. B
    c. C
    d. D
    e. E

Câu 8:

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
676
0 trang
0
1406
0 trang
0
668
0 trang
0
773
0 trang
0
653
0 trang
0
530
0 trang
0
1005
0 trang
0
770

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6335

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
6335