Tài liệu

2 Quy trinh mua hang, nhap kho va thanh toan cho nguoi ban

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Quy trình mua hàng, nhập kho, thanh toán cho người bán.
IIa. Quy trình mua hàng, nhập kho, thanh toán cho người bán trong nước ngoài nước đơn 
giản

A.- Khi hàng hoá và chứng từ cùng về :
Bút toán số 1: Nhập kho
Nợ 152,156,153
Nợ 1331
Có 331
Bút toán số 2: Khi thanh toán cho nhà cung cấp
Nợ 331/Có 111-112

B.- Hàng hoá về trước chứng từ về sau :
Mua trong nước:
3. Bút toán số 3: Khi nhập kho hàng hóa:
Nợ hàng tồn kho (152/156/153) Có TK 3388 - hàng mua chưa có hóa đơn) giá mua theo hợp 
đồng/Đơn đặt hàng. 

4. Bút toán số 4 Khi nhận được hóa đơn (có thể khác kỳ kế toán với khi nhập kho)
Nợ 3388 ______giá theo hóa đơn
Nợ 133 (nếu có)
Có 331 (phải trả người bán)

Mua nước ngoài:
5. Bút toán số 5 Khi hàng về: Nợ 151 /Có 331 - Căn cứ trên Invoice (a1)

6. Bút toán số 6 Nợ 151 /Có 3333 (Thuế nhập khẩu “nếu có”) - Căn cứ trên tờ khai nhập khẩu 
(a2)

7. Bút toán số 7 Xử lý Bút toán nhập kho (Hay còn gọi là bút toán đồng thời)
Nợ 152,153,156 /Có 151 (a1+a2) (sau khi có tính phân bổ thuế nhập khẩu cho số từng lượng/mặt
hàng)

8. Khi thanh toán
Bút toán số 8.1 Nợ 33312/Có 1121-111 (Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu)
Bút toán số 8.2 Nợ 3333/Có 1121-111 (Nộp thuế nhập khẩu)
Bút toán số 8.3 Nợ 1331/Có 33312 (Thuế GTGT hàng nhập khẩu) - Căn cứ trên tờ khai nhập 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

khẩu. Khi xử lý Bút toán này cần phải có chứng từ nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt hoặc 
chuyển khoản

9. Bút toán số 9
Nợ 331/Có 1122 (Thanh toán cho nhà cung cấp)

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2499
18/09/2018
5 tài liệu
0
3380
18/09/2018
3 tài liệu
0
1909
18/09/2018
10 tài liệu
0
6151
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3225
18/09/2018
5 tài liệu
0
3068
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1046
18/09/2018
4 tài liệu
0
2995
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
8860
18/09/2018
10 tài liệu
0
5650
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5448