Tài liệu

2 Phó phòng kế toán nội bộ

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHÓ PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Mô tả công việc:

-Thực hiện các chiến lược kiểm soát hoạt động của các phòng ban, bộ phận;

-Xây dựng hệ thống kiểm soát, các văn bản quản lý, các quy trình quy phạm của Công ty;

-Kiểm tra và giám sát đánh giá việc thực hiện công việc theo đúng quy trình của các 

phòng ban;

-Quan sát, đưa ra phát hiện và có các khuyến nghị đối với trưởng phòng kiểm soat, Ban 

Giám đốc trong việc ngăn chặn gian lận, tham nhũng và sai phạm của các phòng ban;

-Kiểm tra số liệu sổ sách, chứng từ thanh toán, chi phí của các phòng ban, bộ phận;

-Phân công công việc, giám sát và quản lý nhân viên dưới quyền;

-Chịu trách nhiệm trước Giám đốc & Tổng giám đốc về hoạt động của phòng Kiểm soát 

nội bộ;

-Quản lý, lưu trữ sổ sách, văn bản, chứng từ thuộc phòng Kiểm soát nội bộ theo quy định 

chung và quy định của công ty;

-Lập kế hoạch và quản lý các chi phí của bộ phận gồm; 

-Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công;

- Có trách nhiệm bảo mật tài liệu, bí mật kinh doanh của công ty.

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

8 tài liệu
0
4279

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
8 tài liệu
0
4279