Tài liệu

2 Mo hinh to chuc kiem toan noi bo

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Theo mô hình, Phòng kiểm toán nội bộ chịu dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban kiểm soát /

Hội Đồng Quản Trị, thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá: về tính đúng đắn, hợp lý của

các tài liệu kế toán và báo cáo quyết toán, về chấp hành luật pháp, chính sách, chế độ của

Nhà nước cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội Đồng Quản Trị, của Ban Tổng

Giám Đốc đối với hoạt động của đơn vị

Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị

Tổng giám đốc

Phòng, Ban, Chi nhánh

Ban kiểm soát

Phòng kiểm toán nội bộ

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5906