Tài liệu

2. Mau he thong thang bang luong 2015 co he so

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

Group Tư Vấn Nhanh Kế Toán - Thuế
Tên đơn vị  : Group Tư Vấn Nhanh Kế Toán - Thuế

Ngành nghề: Tư vấn Tài Chính Kế Toán Thuế

Mã số thuế : 01212917290

Ngày lập và ký tên
TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2015

Người lập LÊ MINH TRÍ
Giám Đốc LÊ MINH TRÍ

Đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh

https://www.facebook.com/groups/tuvanketoan/

Chỉ cần tham gia group với lệ phí 299.000 đồng/năm - Mọi thông tin liên hệ với Admin: Báo Cáo Tài Chính

background image

HỆ THỐNG THANG LƯƠNG BẢNG LƯƠNG NĂM 2014 

(Thực hiện theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều về tiền lương) - Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.  

  

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, kể từ ngày 01/5/2013, các doanh nghiệp tự xây 

dựng thang bảng lương và gửi cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội mà không phải làm thủ 
tục đăng ký như trước đây tại Sở Lao động – TBXH tỉnh (Điều 93 BLLĐ cũ).

 

  

Theo quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP, nguyên tắc xây dựng thang bảng lương được xác 

định như sau: 

  

1. Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựng và quyết định thang 

lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ  và công nhân 
trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ. 

  

2. Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có 

yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ 
kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc 
công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm 
khuyến  khích  người  lao  động  nâng  cao  trình  độ  chuyên  môn,  kỹ  thuật,  nghiệp  vụ,  tích  lũy  kinh 
nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%. 

  

3.  Mức  lương  thấp  nhất  (khởi  điểm)  của  công  việc  hoặc  chức  danh trong  thang  lương,  bảng 

lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với 
trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh, trong đó: 

  

a) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động 

bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; 

  

b) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề 

(kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng 
do Chính phủ quy định; 

  

c)  Mức  lương của  công  việc  hoặc chức danh có điều  kiện lao  động nặng nhọc,  độc hại, nguy 

hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức 
tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường. 

 

Nghi dinh 

49_2013_ND-CP ngay 04_05_2013 Huong dan Bo Luat Lao dong ve tien luong.doc

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
811