Tài liệu

2. Giay gioi thieu cua nguoi su dung lao dong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Phụ lục số 1

GIẤY GIỚI THIỆU

của Người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của

Bộ Y tế)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………/GGT

……………, ngày……tháng…… năm ……

 

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Hội đồng Giám định Y khoa ..........................................................

Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động ...................... ...................................

Trân trọng giới thiệu: Ông/ Bà: ............................................... giới tính: □ nam □ nữ

Sinh ngày …... tháng ….. năm …...          Số Sổ BHXH: ..........................................

Số CMND ……….. cấp ngày …... tháng ……... năm …..... tại ....................

Địa chỉ hiện tại: ..........................................................................................................

Nghề nghiệp: ...................................... Chức vụ: ........................................................

Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của ..........................................................................

Được cử đến Hội đồng Giám định Y khoa .................................................................

để giám định mức suy giảm khả năng lao động :

* Giám định :  □  lần đầu      □  tái phát         □  tổng hợp         □  khiếu nại

* Loại hình giám định:

1. Giám định do tai nạn lao động/ bệnh nghề nghiệp                      □

background image

2. Giám định thực hiện chế độ hưu trí/ mất sức lao động               □

3. Giám định để hưởng chế độ tử tuất hàng tháng                          □

Trân trọng cảm ơn!

 

Các giấy tờ kèm theo, gồm có

□  Đơn đề nghị khám giám định khả năng lao động 

□  Đơn khiếu nại 

□  Biên bản điều tra tai nạn lao động 

□  Giấy chứng nhận thương tích 

□  Giấy ra viện 

□  Hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp 

□  Tóm tắt hồ sơ của người lao động 

□  Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động 

□  Biên bản GĐYK các lần khám trước 

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Giấy giới thiệu có giá trị trong vòng hai tháng kể từ ngày ký giới thiệu

 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
771
0 trang
0
474
0 trang
0
538

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1403
10 tài liệu
0
4917

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
3 tài liệu
0
1403
20/12/2018
10 tài liệu
0
4917