Tài liệu

2. Chinh sach nhan su Savico

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

[

CHƯƠNG TRÌNH  - CHÍNH SÁCH

] 

 

 

 

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰSAVICO 

 

Bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển của đất nước, cũng như các doanh nghiệp lớn của Việt 
Nam, nhiệm vụ trọng tâm của Công ty SAVICO ( Mã chứng khoán: SVC ) là tiếp tục hoàn thiện 
chiến  lược phát triển  Công ty trên  các  lĩnh  vực: Dịch  vụ thương  mại  –  Dịch  vụ  Bất động sản  – 
Dịch vụ Tài chính từ năm 2010 – 2015 & tầm nhìn 2020, trở thành công ty đầu tư chuyên ngành 
dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam, hội nhập khu vực và hội nhập quốc tế. 
  
Công ty Cổ phần SAVICO ( Mã chứng khoán: SVC ) không ngừng hoàn thiện phương pháp quản 
trị điều hành,  luôn ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, xem nguồn nhân lực là tài sản của doanh 
nghiệp,  đó  là  nhân  tố  quyết  định  sự  thành  công  và  phát  triển  bền  vững  của  Công  ty  SAVICO. 
  
Theo đó, chính sách nguồn nhân lực của SAVICO trong giai đoạn hiện nay được tóm tắt như sau: 
  
1. 

Chính sách Tuyển dụng 

  

1.1 

Công tác tuyển dụng: Được tổ chức thực hiện theo mục tiêu, yêu cầu chiến lược phát 
triển kinh doanh của công ty SAVICO (SVC), trong từng giai đoạn  cụ thể và thực 
hiện 

theo 

kế 

hoạch 

hàng 

năm. 

  

  

1.2 

Nguyên  tắc  tuyển  dụng:  Thông  báo  công  khai  -  bảo  đảm  tính  công  bằng  -  cơ  hội 
bình  đẳng  cho  mọi  ứng  cử  viên  và  thực  hiện  đúng  theo  quy  trình  tuyển  dụng  của 
công 

ty. 

  

  

1.3 

Đối tượng tuyển dụng: Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh hàng năm, công ty đề ra tiêu 
chí tuyển chọn và bố trí sử dụng lao động, trong đó ưu tiên: 

  

  

 

Lao động là người Việt Nam tốt nghiệp đại học và sau đại học trong và ngoài 
nước. 

 

Lao động có năng lực, sáng tạo; chuyên môn giỏi, tay nghề kỹ thuật cao và 
nhiều kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của công ty. 

 

Sinh  viên  mới  tốt  nghiệp  từ  các  trường  đại  học  hoặc  cao  đẳng  nghề  trong 
nước và ngoài nước nhằm tạo nguồn nhân lực phát triển bền vững lâu dài cho 
công ty. 

 

Ngành nghề tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của công ty. 

  

1.4 

Phương  pháp  tuyển  dụng:  Thi  tuyển  và  thông  qua  Hội  đồng  phỏng  vấn  trực  tiếp. 
  

  

1.5 

Hình  thức  tiếp  nhận  hồ  sơ:  Nhận  trực  tiếp,  qua  bưu  điện  hoặc  email. 
  

  

1.6 

Thông tin tuyển dụng được thể hiện qua website của Công ty Cổ phần SAVICO và 
trên 

phương 

tiện 

thông 

tin 

đại 

chúng. 

  

background image

[

CHƯƠNG TRÌNH  - CHÍNH SÁCH

] 

 

 

 

  

1.7 

Chương trình dành cho các sinh viên: Chương trình thực tập sinh với mục tiêu tạo cơ 
hội cho các bạn sinh viên làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp tại công 
ty và chuẩn bị đội ngũ chuyên viên giỏi trong dài hạn, chương trình dành cho các 
bạn sinh viên có thành tích học tập đạt từ khá trở lên tại các trường đại học trong cả 
nước, có kỹ năng làm việc tốt đến thực tập và có nguyện vọng làm việc lâu dài tại 
các công ty trong hệ thống của SAVICO. 

  

  

2. 

Chính sách Đào tạo 

  

2.1 

Đào  tạo  và  phát  triển  nguồn  nhân  lực  là  ưu  tiên  hàng  đầu  của  công  ty 
  

  

2.2 

Mục tiêu đào tạo là nhằm nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, cùng 
các kỹ năng khác cho cán bộ - nhân viên nhằm hình thành đội ngũ nhân sự quản lý, 
chuyên viên giỏi hoạt động chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty 
SAVICO. 
  

  

2.3 

Phương pháp đào tạo của Công ty SAVICO gồm các loại hình: (1) liên kết với các 
cơ sở đào tạo uy tín nhằm phát triển mô hình đào tạo tại chỗ; (2) gởi đi đào tạo tại 
các Trường đại học, Trung tâm đào tạo có chất lượng về công tác quản trị, kỹ năng 
nâng cao, nghiệp vụ chuyên môn đối với các chức danh quản lý các cấp và nhân viên 
tiềm năng; (3)  đào tạo tại nước ngoài cho các đối tượng trẻ dưới 35 tuổi, có năng 
lực,  triển  vọng,  ngoại  ngữ  tốt,  phục  vụ  cho  chiến  lược  phát  triển  kinh  doanh  của 
Công ty giai đoạn từ năm 2010 – 2015 và tới năm 2020. 
  

  

2.4 

Phấn đấu đến trước năm 2015, tất cả các cán bộ quản lý phải qua lớp đào tạo CEO, 
CFO, CPO, Giám đốc công nghệ thông tin (CIO), Giám đốc đầu tư,… khuyến khích 
tinh thần tự học và sáng tạo của CB-NV nhằm chuẩn bị cho định hướng phát triển 
nghề nghiệp hoặc thay đổi công việc khi có yêu cầu 
  

  

2.5 

Các  hình  thức  đào  tạo:  đào  tạo  qua  các  khóa  học  ngoại  khóa,  khóa  học  tại  các 
Trường đại học, Sở, Viện được thiết kế dành riêng đối với các lĩnh vực mà Công ty 
Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn (SAVICO) đang kinh doanh – đầu tư; và nỗ lực 
tự đào tạo của từng cán bộ nhân viên. Theo đó kế hoạch đào tạo của công ty được 
xây dựng hàng năm và theo chiến lược kinh doanh của công ty như: 

  

  

 

CBNV làm việc từ 6 tháng trở lên được tham gia đào tạo ngắn hạn trong nước 
theo kế hoạch đào tạo nghiệp vụ hàng năm, đào tạo đột xuất theo nhu cầu của 
đơn vị và bằng các hình thức như đào tạo thông qua luân chuyển công tác, bố 
trí tham gia các ban dự án, chương trình để nhân viên có điều kiện phát huy 
khả năng và học hỏi kinh nghiệm tích luỹ kiến thức; hỗ trợ chi phí đối với các 
CBNV có nỗ lực tự đào tạo phù hợp với việc phát triển chuyên môn và nghề 
nghiệp theo định hướng của công ty. 

 

CBNV làm việc từ 2 - 3 năm trở lên được tham gia đào tạo dài hạn hoặc ngắn 

background image

[

CHƯƠNG TRÌNH  - CHÍNH SÁCH

] 

 

 

 

hạn trong và ngoài nước theo chiến lược kinh doanh của công ty. 

  

2.6 

Với  mục  tiêu tài  trợ  và  bồi  dưỡng  đào  tạo  đội  ngũ  CBQL  cao  cấcho  các  đơn  vị 
trong  hệ  thống.  Công  ty  SAVICO  đã  vận  động  nguồn  lực  toàn  hệ  thống  để  thành 
lập Quỹ chăm sóc tài năng trẻ hệ thống SAVICO và chính thức hoạt động từ tháng 
4/2011. 
  
  
  

3. 

Chính sách Thăng tiến và Phát triển nghề nghiệp 

  

3.1 

Tại SAVICO cơ hội thăng tiến nghề nghiệp công bằng cho mọi đối tượng được xác 
lập bằng kế hoạch quy hoạch sử dụng nguồn nhân lực với một quy trình rõ ràng. 
  

  

3.2 

Kế hoạch đánh giá kết quả thực hiện công việc định kỳ (3 tháng/ lần) qua đó đánh 
giá mục tiêu công việc, mục tiêu phát triển nghề nghiệp của mỗi cá nhân đồng thời 
cũng là cơ sở nhằm phát hiện nhân tố tích cực để đề bạt hoặc quy hoạch nguồn nhân 
sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty SAVICO. 
  

  

3.3 

Tuyển chọn nhân sự nội bộ cho các vị trí quản lý là ưu tiên hàng đầu tại SAVICO. 
  

4. 

Chính sách Phúc lợi và Đãi ngộ 

  

4.1 

Chính sách đãi ngộ 

  

  

Với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho người lao động an tâm công tác, gắn bó dài lâu, 
vì vậy, chính sách đãi ngộ lao động luôn được Công ty SAVICO xem trọng và liên 
tục hoàn thiện. Tại Công ty SAVICO  người lao động được hưởng các chế độ tiền 
lương, tiền thưởng theo quy chế rõ ràng; dưới đây là các chính sách trong giai đoạn 
hiện nay: 
  

  

  

4.1.1 

Định  kỳ  xét  điều  chỉnh  lương  theo  hiệu  quả  công  việc;  các  trường 
hợp có thành tích xuất sắc nổi bật được điều chỉnh lương trước thời 
hạn. 
  

  

  

4.1.2 

Được góp vốn thành lập các công ty con trực thuộc Công ty cổ phần 
SAVICO hoặc tham gia trực tiếp vào các công ty con của SAVICO. 
  

  

  

4.1.3 

Tiền lương trả theo kết quả hoạt động kinh doanh hoặc tiến độ công 
việc. 
  

  

  

4.1.4 

Thưởng  định  kỳ  (bằng  hiện  kim)  thông  qua  công  việc  đạt  hiệu  quả 
cao, thành tích tiêu biểu. 
  

  

  

4.1.5 

Thưởng đột xuất (bằng hiện kim) thông qua các đề tài sáng kiến, cải 
tiến mang lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh của Công ty; 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
632

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

05/10/2018
0 tài liệu
0
0