Tài liệu

2 Cac huong tiep can he thong kiem soat noi bo

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                 CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Cách tiếp cận, cách hiểu hiện tại của bạn về HTKSNB

- Mất mát tài sản => KSNB

- Tổ chức công tác kế toán

- Cách tiếp cận về HTKSNB từ một bài báo

Chúng ta hiểu HTKSNBDN như thế nào?

Chúng ta bắt đầu từ việc : 

- Hiểu được Mục tiêu của doanh nghiệp

- Sau đó : Hiểu được những Rủi ro & Nguy cơ của doanh nghiệp đó

- Và cuối cùng : Chúng ta sẽ hiểu được HTKSNB của một doanh nghiệp

Hệ thống mục tiêu của DN 

- Tầm nhìn (vision)

- Sứ mệnh (mission)

- Mục đích (Goal)

- Mục tiêu (Objective)

+ Mục tiêu (target)

+ Chiến lược (strategy)

+ Kế hoạch (plan)

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

+ Nhiệm vụ cụ thể (task)

Hiểu mục tiêu của một DN

- Mục đích (goal) của doanh nghiệp => luôn là lợi nhuận

- Để đạt được mục đích này doanh nghiệp phải đặt ra objective cụ thể trong từng giai đoạn (1 

năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm,…)

- Mục tiêu của doanh nghiệp trong từng giai đoạn phải được cụ thể hoá, lượng hoá thành các 

targets để thực hiện và để đo lường kết quả của việc thực hiện.

Mục tiêu của doanh nghiệp là một tổng thể :

- Mục đích (cái DN mong muốn đạt được)

- Mục tiêu (trong từng giai đoạn)

- Chỉ tiêu (lượng hoá, cụ thể hoá….)

Mục tiêu của doanh nghiệp gồm :

- Mục tiêu tài chính

+ Lợi nhuận

+ Khả năng thanh toán

- Mục tiêu phi tài chính :

+ Thị phần

+ Thương hiệu

+ Văn hoá doanh nghiệp

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

+ Nhân đạo

Mục tiêu & doanh nghiệp

- Mục tiêu đặt ra phải dựa trên nguồn lực thực tế (nguồn lực đã có hoặc chắc chắn sẽ có) của 

doanh nghiệp

- Nguồn lực (nền tảng của DN) bao gồm :

+ Nhân lực

+ Tài lực

+ Vật lực

+ Thời gian

+ Nguồn lực khác 

- Nếu mục tiêu được đặt ra không dựa vào nguồn lực thực tế thì chắc chắn sẽ không khả thi

Mục tiêu của DN & Chủ DN

- Mục tiêu của DN là do chủ DN và những người lãnh đạo DN xác lập ra. Tuy nhiên, mục tiêu 

của DN & mục tiêu của chủ DN hoàn toàn khác nhau. Vì DN và chủ DN là những chủ thể khác 

nhau (là pháp nhân & các thể nhân).

- Phải phân định một cách rạch ròi giữa mục tiêu mà DN theo đuổi . Hay nói cách khác, kh6ng 

thể đánh đồng giữa mục tiêu của chủ DN với mục tiêu của DN

Mục tiêu & sứ mệnh của DN

- Mục tiêu theo nghĩa hẹp là cái mà bản thân DN muốn đạt được, còn sứ mệnh chính là cái mà 

DN mang đến cho cộng đồng.

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan